Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Wynika to z przepisów tzw. ustawy zdrowotnej. Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zgłasza go (i odprowadza składkę) pracodawca. Jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą, musi to zrobić sam. W drugiej kolejności obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia studenta, który nie ma umowy o pracę czy własnej działalności gospodarczej, mają jego rodzice, ale tylko do ukończenia przez niego 26 roku życia.

Studenta, który ukończy 26 lat lub nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. z tytułu opłacania składki zdrowotnej przez rodziców), do ubezpieczenia zgłasza jego uczelnia. Zgłoszenie to następuje m.in. po złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Student, który uzyskał absolutorium, ale do obrony pracy dyplomowej zamierza przystąpić w przyszłości, jest skreślany z listy studentów i traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Jest nim objęty tylko przez cztery miesiące. W takiej sytuacji do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić go rodzice lub może on dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ. Składka zdrowotna w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego wynosi obecnie 260,20 zł.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■  Art. 66, 57, 73 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135).