Czy trzeba sumować okresy zatrudnienia

Po trzymiesięcznej umowie na okres próbny i dwumiesięcznej umowie na czas określony zatrudniłem pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy długość dwóch pierwszych umów o pracę wpłynie na długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony?

Tak

Zakładowy staż pracy warunkujący długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony obejmuje wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy, przerw między kolejnymi zatrudnieniami, sposobu ustania zatrudnienia. Zatem, ustalając długość okresu wypowiedzenia, należy sumować wszystkie okresy zatrudnienia przypadające u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony wynosi:

• dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy,

• miesiąc, jeżeli pracownik ma co najmniej sześciomiesięczny zakładowy staż pracy,

• trzy miesiące, przy zatrudnieniu u danego pracodawcy wynoszącym co najmniej trzy lata.

Podstawa prawna

• Art. 36 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy wymiar etatu wpływa na okres wypowiedzenia

Od czterech lat zatrudniam pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pół etatu. Uważam, że ma on miesięczny okres wypowiedzenia, bowiem tak naprawdę przepracował u mnie tylko dwa lata. Czy mam rację?

Nie

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (tzw. zakładowy staż pracy). Przy ustalaniu zakładowego stażu pracy nie ma znaczenia, czy pracownik pozostaje w zatrudnieniu w pełnym czy też w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zatem czteroletni zakładowy staż pracy uprawnia pracownika do skorzystania z trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna

• Art. 36 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy można skrócić trwające wypowiedzenie

Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę, a następnie po kilku dniach dał pismo skracające mi okres wypowiedzenia z trzech do jednego miesiąca. Czy pracodawca może w trakcie wypowiedzenia skrócić pracownikowi okres wypowiedzenia?

Nie

Pracodawca może skrócić pracownikowi okres wypowiedzenia umowy o pracę jedynie w swoim oświadczeniu woli o wypowiedzeniu umowy. Nie jest zatem możliwe skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia w trakcie wypowiedzenia. Skrócenie okresu wypowiedzenia dotyczy przy tym wyłącznie przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony z zastosowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przy wypowiadaniu innego rodzaju umów o pracę (na okres próbny lub na czas określony), a także przy wypowiadaniu umów o pracę na czas nieokreślony z zastosowaniem dwutygodniowego lub miesięcznego okresu wypowiedzenia - w ogóle nie jest możliwe skracanie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę.

Podstawa prawna

• Art. 361 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy można skorzystać z dni wolnych

Wypowiedziałem umowę o pracę swojemu pracodawcy. Mam trzymiesięczny okres wypowiedzenia, czy w jego trakcie mogę skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie pracy?

Nie

Pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy wyłącznie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę. Wymiar zwolnienia wynosi:

• 2 dni, w okresie 2-tygodniowego i 1-miesięcznego wypowiedzenia,

• 3 dni, w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia.

Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Podstawa prawna

• Art. 37 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy okresy wypowiedzenia będą równe

Pracownik wykonuje u mnie pracę na podstawie dwóch umów o pracę. Pierwsza to umowa na czas nieokreślony, którą zawarłem z pracownikiem przed dziesięcioma laty, druga, na 1/3 etatu, na czas określony dwóch lat. Chciałbym wypowiedzieć umowy. Czy okresy wypowiedzenia tych umów są takie same?

Nie

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wynosi trzy miesiące, bowiem pracownik dysponuje ponad trzyletnim zakładowym stażem pracy. Natomiast okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony wynosi dwa tygodnie. Taką umowę można jednak wypowiedzieć tylko w określonych sytuacjach. Po pierwsze - z każdej przyczyny, jeżeli w samej umowie strony przewidziały możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym okresem wypowiedzeniem, po drugie - w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy, po trzecie - z przyczyn niedotyczących pracownika.

Podstawa prawna

• Art. 33, art. 36 par. 1 pkt 3, art. 411 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

• Art. 5 ust. 7 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Czy chodzi o dni robocze pracownika

Pracownik jest zatrudniony na okres próbny nieprzekraczający dwóch tygodni. Jego okres wypowiedzenia wynosi zatem trzy dni. Czy te dni robocze są to dni robocze dla danego pracownika, zgodnie z obowiązującym go harmonogramem pracy?

Nie

Upływ okresu wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny określonego w dniach roboczych oblicza się z zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego o terminach. Chodzi tu zatem o dni robocze w rozumieniu kalendarza, czyli bez niedziel i świąt. Trzydniowy okres wypowiedzenia kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym, przy ustalaniu tego terminu, nie uwzględnia się dnia, w którym zostało złożone oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy. Jeżeli ostatnim dniem okresu wypowiedzenia byłaby niedziela lub święto, to okres wypowiedzenia skończy się z upływem kolejnego dnia. Zatem wypowiedzenie dokonane w poniedziałek skończy się w czwartek, natomiast dokonane w czwartek skończy się w poniedziałek w następnym tygodniu.

Podstawa prawna

• Art. 34 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

• Art. 110 i nast. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Czy wypowiedzenie może kończyć się w środę

Zatrudniam pracownika na umowę na okres próbny, ale nie jestem z niego zadowolony i chciałbym wcześniej zakończyć z nim współpracę. Jego okres wypowiedzenia wynosi tydzień. Chciałbym wiedzieć, czy tygodniowy okres wypowiedzenia może się kończyć w trakcie tygodnia (np. w środę)?

Nie

Okresy wypowiedzenia obejmujące tydzień lub jego wielokrotność zawsze muszą się kończyć w sobotę. Jeżeli zatem dokonano wypowiedzenia np. w środę z zastosowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, to umowa rozwiąże się w następnym tygodniu w sobotę.

Kodeks pracy przewiduje następujące okresy wypowiedzenia ustalone w tygodniach:

• 1 tydzień, dla umowy o pracę na okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie,

• 2 tygodnie, dla umowy o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące,

• 2 tygodnie, dla umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli zakładowy staż pracy jest krótszy niż 6 miesięcy,

• 2 tygodnie, dla umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli strony takiej umowy wprowadzą do jej treści klauzulę o możliwości rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem,

• 2 tygodnie, dla umów o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w razie konieczności wypowiedzenia takich umów z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Podstawa prawna

• Art. 30 par. 21, art. 34 pkt 2 i 3, art. 36 par. 1 pkt 2, art. 411 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy można wydłużyć okres wypowiedzenia

Zatrudniam pracownika na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie (kasjer). Czy w jego przypadku mogę stosować dłuższe okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony?

Tak

Jeżeli pracownik wykonuje pracę na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, a do takich stanowisk zalicza się stanowisko kasjera, można w umowie o pracę z takim pracownikiem zastrzec, że w razie wypowiedzenia umowy o pracę będą stosowane dłuższe okresy wypowiedzenia. W przypadku zakładowego stażu pracy nieprzekraczającego sześć miesięcy - okres wypowiedzenia wynosi wówczas miesiąc, a w przypadku zakładowego stażu pracy wynoszącego co najmniej sześć miesięcy - okres wypowiedzenia obejmuje trzy miesiące. Należy jednak podkreślić, że z dłuższych okresów wypowiedzenia może skorzystać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Dłuższe okresy wypowiedzenia stosuje się wówczas niezależnie od przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.

Podstawa prawna

• Art. 36 par. 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy trzeba uwzględnić urlop bezpłatny

Pracownik od trzech lat jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w międzyczasie korzystał jednak z półrocznego urlopu bezpłatnego. Czy okres wypowiedzenia takiej umowy wynosi jeden miesiąc?

Tak

Wprawdzie pracownik pozostaje w zatrudnieniu od trzech lat, co uprawniałoby go do korzystania z trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak fakt przebywania na urlopie bezpłatnym powoduje, że dysponuje on dwuipółrocznym okresem zatrudnienia u danego pracodawcy i w konsekwencji ma prawo do miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres urlopu bezpłatnego nie jest bowiem wliczany do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze i tym samym nie jest wliczany do zakładowego stażu pracy warunkującego długość okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.

Podstawa prawna

• Art. 36 par. 1 i art. 174 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).