Za niskie zarobki

Część pracowników socjalnych chciałaby też uregulować ustawą sposób ich wynagradzania. Obecnie podlegają tym samym przepisom co pracownicy samorządowi. Ich zarobki są jednak często niższe niż pozostałych samorządowców.

– W małych ośrodkach średnia pensja wynosi ok. 1,5 tys. zł brutto. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie jest realne zapisanie w ustawie konkretnej wysokości wynagrodzenia, ale po to będzie samorząd, żeby mógł upominać się o to środowisko – mówi Ryszard Majer.

Eksperci wskazują, że może to powodować, że do zawodu nie trafiają osoby rzeczywiście chcące zająć się pracą socjalną. Agata Bednarz uważa jednak, że większość pracowników chętnie podnosi swoje kwalifikacje, dokształca się i uczestniczy w kursach specjalizacyjnych, żeby lepiej pomagać rodzinom wymagającym wsparcia. Nie są natomiast doceniani finansowo.

– Żadna ustawa ze swojej mocy nie wzmocni jednak prestiżu pracownika, ani nie spowoduje, że lepiej będzie mu się pracowało. Muszą za tym iść zmiany w systemie pomocy społecznej i nastawienie samorządów, które nie doceniają pracowników socjalnych – mówi Izabela Synoradzka.

Prawa i obowiązki pracownika socjalnego

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która ukończyła:

● kolegium pracowników służb społecznych,

● studia wyższe na kierunku praca socjalna,

● inne studia przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego, m.in. pedagogika specjalna, polityka społeczna, psychologia, socjologia.

Główne zadania pracownika socjalnego:

● pomoc osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej m.in. przez poradnictwo, udzielanie informacji, aktywizację zawodową, wspieranie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, interwencja kryzysowa,

● przeprowadzanie wywiadu środowiskowego, który jest podstawą przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Pracownikowi socjalnemu przysługuje:

● dodatkowy urlop wypoczynkowy – 10 dni, jeżeli pracuje nieprzerwanie 5 lat, jest zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej lub powiatowym centrum pomocy rodzinie i jego zadaniem jest praca socjalna,

● dodatek do pensji – 250 zł, jeżeli świadczy pracę socjalną w terenie i jest zatrudniony w samorządowej jednostce pomocy społecznej,

● zwrot kosztów szkolenia w zakresie specjalizacji zawodowej – do 50 proc. wydatków,

ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariusza publicznego,

● zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania pracy. b.r.

17,3 tys. pracowników socjalnych jest zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej

3,8 mln osób korzysta z pomocy społecznej

2 tys. zł brutto wynoszą średnie zarobki pracownika socjalnego