Uczniowie muszą dwukrotnie składać deklarację o wyborze przedmiotów dodatkowych na maturze. Do końca września składają deklarację wstępną, a do 5 lutego przyszłego roku ostateczną. Tej pierwszej nie muszą wypełniać jedynie absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy wcześniej nie przystępowali do matury lub jej nie zdali. Wśród nich mogą też znaleźć się studenci, którzy zdecydowali się na kolejny kierunek studiów i chcą zdać dodatkowy przedmiot, niezbędny podczas rekrutacji.

Maturzysta, który zdecyduje się na przystąpienie do egzaminu dojrzałości po terminie wstępnej deklaracji, ale przed terminem ostatecznej, będzie miał możliwość dopuszczenia do egzaminu dojrzałości. Taką osobę dyrektor szkoły bezpośrednio zgłasza dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Maturzyści w tym roku po raz pierwszy będą mogli również wybrać więcej przedmiotów dodatkowych, z których chcą zdawać egzamin. Ich lista została rozszerzona z trzech do sześciu.

– Uczniowie raczej nie decydują się na wybór maksymalnej liczby dodatkowych przedmiotów – mówi Ewa Pachniak-Kaźmierska, zastępca dyrektora XL Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie.

Tłumaczy, że maturzyści wybierają tylko te przedmioty, które są wymagane podczas rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów.

W deklaracji wstępnej uczeń podaje też temat prezentacji z języka polskiego oraz wskazuje język obcy, z jakiego będzie przystępował do egzaminu w części obowiązkowej.

– Do złożenia ostatecznej deklaracji maturzysta może zmienić temat prezentacji z języka polskiego, dodatkowe przedmioty oraz język obcy obowiązujący w części podstawowej – wyjaśnia Ewa Habich, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze.

Dodaje, że w ubiegłym roku na 300 maturzystów deklarację wstępną zmieniło około 40. W jej szkole spośród dodatkowych przedmiotów uczniowie najczęściej wybierają biologię, historię i geografię.

Szczegółowy tryb składania deklaracji wstępnej i ostatecznej oraz wykaz przedmiotów dodatkowych określa rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 września 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

W tym roku szkolnym egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja 2010 r. i będą trwały do 28 maja. Ma do nich przystąpić około pół miliona osób.