Policjanci służący w policji minimum 15 lat, którzy wskutek wypadku lub choroby stali się całkowicie niezdolni do służby, mogą ubiegać się zarówno o emeryturę, jak i o rentę inwalidzką. Jeśli komisja lekarska MSWiA zaliczy ich do jednej z trzech grup inwalidzkich, nie mogą dalej służyć w policji. Osoby te przechodzą więc na niepełną policyjną emeryturę i występują o rentę inwalidzką. Komisja lekarska ocenia, czy stwierdzone u policjanta schorzenia mają związek ze służbą, a jeżeli tak, to przyznaje mu grupę inwalidzką w związku ze służbą.

Prawo do takiego świadczenia jest przyznawane bez względu na długość okresu służby funkcjonariusza. Z tytułu inwalidztwa przyznawany jest dodatek w wysokości 15 proc. podstawy jej wymiaru. Maksymalny wymiar emerytury z dodatkiem nie może jednak przekroczyć 80 proc. podstawy jej wymiaru. Prawo do renty jest przyznawane także w przypadku, gdy komisja przyzna policjantowi grupę inwalidzką niezwiązaną ze służbą. Osoby uznane przez komisję za całkowicie niezdolne do służby nie mogą wrócić do policji.

Po upływie okresu, na jaki zostało orzeczone inwalidztwo, osoby te są ponownie kierowane na badania kontrolne. Nie przeprowadza się badań kontrolnych inwalidów, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Podobnie jest, gdy inwalidztwo trwa nieprzerwanie służej niż 10 lat.