Dotychczasowe zasady dotyczące dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w ZUS ulegają złagodzeniu. Osoby, które chcą kontynuować ubezpieczenie, bo np. poszukują pracy, mogą teraz wybrać dogodny dla siebie termin przystąpienia do ubezpieczenia w ZUS. Przepis nakładający obowiązek zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ustania ubezpieczeń został anulowany.

Z nowej możliwości mogą skorzystać osoby wykonujące prace dorywcze oraz pracownicy, którzy podlegali dobrowolnym ubezpieczeniom poza granicami kraju lub w Polsce w podmiotach zagranicznych nieposiadających swojej siedziby ani przedstawicielstwa.

Osoby te muszą same zgłosić się do ZUS i opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składają one w urzędzie wniosek o objęcie ich ubezpieczeniem ZUS ZUA.

Wypełniając druk, należy pamiętać, aby dane identyfikacyjne płatnika składek i osoby ubezpieczonej były takie same. Należy też wpisać odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia.

Przykładowo, osoba która chce kontynuować ubezpieczenie musi wpisać kod 19 00.