Od 5 sierpnia bezrobotni mogą ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu hipotecznego. Niektórzy kredytobiorcy podpisali też umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Ubezpieczony od ubezpieczyciela otrzymuje wtedy odszkodowanie w ratach. Odpowiada ono zazwyczaj opłacanym przez niego ratom kapitałowo-odsetkowym wpłacanym do banku z tytułu kredytu. Taka osoba może też po zarejestrowaniu w urzędzie pracy jako bezrobotna ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu. Jednak w sytuacji gdy ją otrzyma, będzie ono wypłacane po okresie wypłaty rat odszkodowania.

Do naszej redakcji napływają też zapytania od bezrobotnych, którzy pytają, czy mogą się ubiegać oprócz tej pomocy (w spłacie rat kredytu) także o pokrycie kosztów ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Resort pracy wyjaśnia, że bezrobotnemu nie może być udzielona pomoc finansowa na pokrycie takich kosztów.

Wskazuje, że zasady jej udzielania przewiduje ustawa z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. nr 115, poz. 964). O pomoc mogą ubiegać się m.in. pracownicy, którzy utracili pracę po 1 lipca 2008 r. w wyniku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę albo za porozumieniem stron. Muszą też zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotni z prawem do zasiłku. Mogą otrzymać maksymalnie 1,2 tys. zł miesięcznie przez rok. Miesięczna kwota pomocy nie może być jednak wyższa niż rata kredytu, a nie kredytu i składki na ubezpieczenie.

Zwrot pomocy rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy, i jest dokonywany przez osiem lat.