Staż odbywany przez bezrobotnego na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy stanowi dość popularną formę aktywizacji zawodowej osób będących bez pracy. W trakcie stażu osoba bezrobotna ma możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego co zwiększa jej szanse na znalezienie pracy. Ma również zapewnione źródło dochodu w postaci stypendium. Zalety organizowania w zakładzie stażu widzą też pracodawcy: w przypadku zatrudnienia stażysty są zwolnieni z licznych obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników, w tym wypłaty wynagrodzenia.

Korzyści dla obu stron

Staż organizowany dla bezrobotnych jest dobrym sposobem sprawdzenia kandydata na przyszłego pracownika. Pracodawcy mogą powierzać mu określone zadania i czynności bez nawiązywania z nim stosunku pracy. Korzyści mają też sami stażyści. Osoba skierowana na staż, choć nie pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą, nabywa u niego praktyczne umiejętności do wykonywania określonej pracy. Dla wielu młodych ludzi forma ta stanowi pierwsze doświadczenie zawodowe.

Aktualnie ze stażu trwającego przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy mogą korzystać wszystkie osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Chodzi tu m.in. o długotrwale bezrobotnych a także o bezrobotnych:

● powyżej 50 roku życia,

● bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

● samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

● niepełnosprawnych.

Z preferencji korzystają natomiast osoby do 25 roku życia, dla których staż może wynosić do 12 miesięcy. Dotyczy to także bezrobotnych, którzy nie ukończyli 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

Kiedy stażyści traktowani są jak pracownicy

Konieczności podpisania umowy

Prawie do dni wolnych

Stażu, a uprawnieniach pracowniczych

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak zatrudnić stażystę skierowanego do firmy przez urząd pracy