Zgodnie z ustawą o emeryturach z FUS, kobieta po ukończeniu 60 lat, a mężczyzna 65 lat otrzymują pełną emeryturę i mogą ją łączyć z wynagrodzeniem pochodzącym z innych źródeł. Ta ogólna zasada dotyczy wszystkich, także posłów i senatorów.

Jednak w ustawie o wykonywaniu mandatu parlamentarzysty znalazł się niezgodny z tą zasadą zapis, że parlamentarzysta, który nie zawiesił prawa do emerytury lub renty, nie mógł pobierać uposażenia poselskiego czy senackiego. Tylko w uzasadnionych przypadkach Prezydium Sejmu lub Prezydium Senatu mogło przyznać całe lub częściowe uposażenie.

W związku z tym zdarzało się, że posłowie i senatorowie, którzy nabyli prawo do emerytur i nie pobierali przysługującego im uposażenia, działali na własną szkodę. Nowelizacja przewiduje więc, że uprawnionemu do emerytury parlamentarzyście, uposażenie poselskie lub senatorskie przysługuje również wtedy, gdy pobiera on emeryturę.