W gimnazjum uczniowie będą przystępowali do egzaminu końcowego z języka obcego. Jego wyniki nie będą jednak, jeszcze przez dwa lata, uwzględniane przy rekrutacji do szkół zawodowych, liceów i techników. Z kolei absolwenci szkół ponadgimnazjalnych będą mogli wybrać więcej dodatkowych przedmiotów, które chcą zdawać na maturze.
Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Do egzaminu gimnazjalnego musi obowiązkowo przystąpić każdy uczeń kończący szkołę. Jeśli tego nie zrobi, to musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

Gimnazjalista bez egzaminu

Z określonych części egzaminu gimnazjalnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych objętych egzaminem gimnazjalnym. Zwolnienie odbywa się na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
TERMINY EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH W 2010 ROKU
Dla uczniów:
● część humanistyczna – 27 kwietnia
● część matematyczno-przyrodnicza – 28 kwietnia
● język obcy nowożytny – 29 kwietnia
Dla dorosłych:
● część humanistyczna – 11 stycznia
● część matematyczno-przyrodnicza – 12 stycznia
● język obcy nowożytny – 13 stycznia
Dodatkowy termin egzaminu:
● część humanistyczna – 8 czerwca
● część matematyczno-przyrodnicza – 9 czerwca
● język obcy nowożytny – 10 czerwca
Dodatkowy termin dla dorosłych:
● część humanistyczna – 27 kwietnia
● część matematyczno-przyrodnicza – 28 kwietnia
● język obcy nowożytny – 29 kwietnia
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
● w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
● w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
● w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
Z każdej części egzaminu gimnazjalnego uczeń może zdobyć maksymalnie 50 punktów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie są zamieszczane na świadectwie szkolnym. Uczeń otrzymuje z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: W przyszłym roku maturzyści będą zdawać pisemny egzamin z matematyki