Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Do egzaminu gimnazjalnego musi obowiązkowo przystąpić każdy uczeń kończący szkołę. Jeśli tego nie zrobi, to musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

Gimnazjalista bez egzaminu

Z określonych części egzaminu gimnazjalnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych objętych egzaminem gimnazjalnym. Zwolnienie odbywa się na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

TERMINY EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH W 2010 ROKU

Dla uczniów:

● część humanistyczna – 27 kwietnia

● część matematyczno-przyrodnicza – 28 kwietnia

● język obcy nowożytny – 29 kwietnia

Dla dorosłych:

● część humanistyczna – 11 stycznia

● część matematyczno-przyrodnicza – 12 stycznia

● język obcy nowożytny – 13 stycznia

Dodatkowy termin egzaminu:

● część humanistyczna – 8 czerwca

● część matematyczno-przyrodnicza – 9 czerwca

● język obcy nowożytny – 10 czerwca

Dodatkowy termin dla dorosłych:

● część humanistyczna – 27 kwietnia

● część matematyczno-przyrodnicza – 28 kwietnia

● język obcy nowożytny – 29 kwietnia

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

● w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;

● w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

● w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

Z każdej części egzaminu gimnazjalnego uczeń może zdobyć maksymalnie 50 punktów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie są zamieszczane na świadectwie szkolnym. Uczeń otrzymuje z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: W przyszłym roku maturzyści będą zdawać pisemny egzamin z matematyki