Do sejmowej Komisji Gospodarki trafił rządowy projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 - 2015. Ustala on m.in. zasady wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, rent wyrównawczych oraz wydawania bezpłatnego węgla w naturze, a także wypłaty zaległych wynagrodzeń. Projekt ustawy określa, że prawo do takiego świadczenia będą mieć byli pracownicy kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r., którym przed tym dniem był wypłacany ekwiwalent pieniężny przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uprawnienia takie uzyskają także pracownicy likwidowanych kopalń, którzy nabędą uprawnienia emerytalne przed dniem 1 stycznia 2016 r.

Kolejną grupą uprawnionych będą byli pracownicy kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r., które przed dniem wejścia w życie ustawy pobierały węgiel w naturze finansowany z dotacji budżetowej. Muszą jednak złożyć byłemu pracodawcy pisemne oświadczenia o rezygnacji z uprawnienia do pobierania takiego bezpłatnego węgla. W tym przypadku osoby te uzyskają prawo do świadczeń z ZUS.

Zgodnie z rządowym projektem, prawo świadczenia zachowają jednak osoby, które pobierały ekwiwalent pieniężny przed dniem wejścia w życie ustawy, a którym zawieszono prawo do pobierania renty, a następnie po wejściu w życie ustawy zostało im to prawo przywrócone. Będzie on także przysługiwał osobom, które miały prawo do takiego świadczenia w okresie otrzymywania renty, a którzy po dniu wejścia w życie ustawy nabędą uprawnienia do emerytury. Dodatkowo rząd zaproponował utrzymanie uprawnień emerytów i rencistów do pobierania bezpłatnego węgla w naturze wydawanego przez przedsiębiorstwo górnicze. Świadczenie to będzie finansowane nadal z budżetu państwa.

Jednocześnie rząd nie przewiduje wypłaty ekwiwalentu ze środków budżetowych emerytom i rencistom kopalń likwidowanych po 1 stycznia 2007 r. Będą ono finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa górniczego, w skład którego wchodzi likwidowana kopalnia.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl