Pracownik jest zatrudniony w dwóch spółkach jednej grupy kapitałowej na 1/2 etatu u jednego pracodawcy i 1/2 etatu u drugiego pracodawcy. Są to stanowiska o zbliżonej nazwie i o tym samym charakterze pracy. Czy badania lekarskie zdolności do pracy przeprowadzone u jednego pracodawcy mogą być uwzględnione u drugiego, np. czy może być to kserokopia tego zaświadczenia?
Każdy z pracodawców powinien skierować pracownika samodzielnie na badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Zgodnie z art. 229 par. 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić pracownika bez takiego aktualnego orzeczenia do wykonywania pracy. Każdy z pracodawców ponosi indywidualnie odpowiedzialność za stan bhp. Obowiązujące przepisy nie pozwalają na uznanie, że dwóch pracodawców w tej samej grupie kapitałowej może kierować wspólnego pracownika na badania we wspólnym imieniu, kiedy stanowiska zajmowane w różnych spółkach są podobne.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy stanowi, że badania lekarskie poprzedzające zatrudnienie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. W tym skierowaniu pracodawca musi określić stanowisko pracy, na którym osoba ma być zatrudniona, jak również podać informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, jak również aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych. W załączniku do rozporządzenia znajduje się formularz zaświadczenia lekarskiego, które jest wydawane w razie braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Zaświadczenie to wskazuje konkretnego pracodawcę i dotyczy konkretnego stanowiska pracy. Stąd wniosek, że wyklucza to możliwość wykorzystania takiego zaświadczenia przez innego pracodawcę, chociażby drugie stanowisko, na którym zatrudniony jest równolegle pracownik, było podobne.
Przepisy pozwalają wyjątkowo na zaniechanie badań wstępnych w przypadku, gdy pracownik jest przyjmowany ponownie do pracy u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.