Członek zarządu zatrudniony na podstawie umowy o pracę może dochodzić roszczeń na podstawie kodeksu pracy podobnie jak każdy inny pracownik. Jednak z uwagi na szczególne stanowisko pracy pewne przepisy mogą nie mieć do niego zastosowania. Chodzi tu o przywrócenie do pracy oraz odprawę z tytułu tzw. zwolnień grupowych. Pracownik, któremu pracodawca bezprawnie lub bez uzasadnienia wypowiedział umowę o pracę, ma prawo do żądania odszkodowania lub przywrócenia do pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 6 maja 2009 r. (II PK 285/08) w przypadku odwołania członka zarządu z funkcji, które miało być równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę, członek zarządu nie może domagać się przywrócenia do pracy, nawet jeśli to zwolnienie było bezprawne. W omawianej sprawie członek zarządu był w wieku przedemerytalnym, a więc nie mógł być zwolniony. Pomimo to sąd uznał, iż w przypadku bezprawnego wypowiedzenia umowy pracownik może się domagać odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za prace a także odszkodowania za cały czas pozostawania bez pracy.

Niezależnie od powyższego w niewielu przypadkach zwolniony członek zarządu będzie miał prawo do odprawy z tytułu ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Jeśli jedyną przyczyną wypowiedzenia mu umowy o pracę było uprzednie zwolnienie go z członkostwa w zarządzie, teoretycznie może mieć prawo do odprawy. Jeśli jednak dodatkową przyczyna była np. utrata zaufania lub naruszenie obowiązków pracowniczych, wówczas taki członek zarządu nie ma prawa dodatkowego świadczenia.

Ostatnią kwestią jest ewentualne prawo domagania się dodatkowego odszkodowania na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r. Sprawa pozostaje nierozstrzygnięta, gdyż orzecznictwo SN w tym zakresie dopiero się kształtuje. Wyrok Trybunału dopuszczał jedynie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Na podstawie tego wyroku SN wydał dwa sprzeczne orzeczenia dotyczące wypowiadania umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W jednym z nich stwierdził, że pracownik nie ma prawa do odszkodowania na zasadach ogólnych (wyrok SN z 18 czerwca 2009, I PZP 2/09), w uzasadnieniu drugiego z kolei dopuścił w szczególnych przypadkach możliwość domagania się wyższego odszkodowania (I PK 219/08).