Planowane od 2012 roku podporządkowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ministrowi pracy i polityki społecznej nie zostało skonsultowane z partnerami społecznymi - zwraca uwagę senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.

Senatorowie dyskutowali we wtorek nad zmianami, wynikającymi z nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Komisja planuje wystąpienie w tej sprawie do premiera.

Zgodnie z nowelizacją od 2012 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma podlegać ministrowi pracy i polityki społecznej; rozwiązaniu ulegną dotychczasowa rada nadzorcza i zarząd funduszu. Nowelizacja została przyjęta już przez Sejm i trafiła do Senatu.

W jej myśl fundusze celowe (a takim jest właśnie PFRON) będą funkcjonowały w formie wyodrębnionego rachunku bankowego. Biuro i terenowe biura Funduszu od przyszłego roku mają funkcjonować jako jednostki budżetowe, a koszty obsługi biura mają być finansowane ze środków budżetowych.

"Chcielibyśmy jako komisja uzyskać gwarancję, że Fundusz w nowej formule będzie realizował swoje zadania lepiej niż obecnie" - powiedział Mieczysław Augustyn (PO). "Nie wiemy w jakim kierunku idą zmiany" - zaznaczył.

"Nie ma pewności, że zadania PFRON w nowej formule będą realizowane"

W trakcie dyskusji na forum Komisji zwracano uwagę, że niepokój może budzić kolizja kompetencji między pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych a ministrem pracy i polityki społecznej.

"Nie ma pewności, że zadania PFRON w nowej formule będą realizowane" - powiedział Łukasz Abgarowicz (PO). Jego zdaniem "te zmiany nie powinny mieć miejsca".

Prezes PFRON Wojciech Skiba powiedział, że "jeżeli ustawa zostanie przyjęta przez Senat to będzie przez PFRON realizowana". Zaznaczył jednak, że są w niej pewne niespójności, dotyczące m.in. rozgraniczenia kompetencji.

Zdaniem pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy "każda zmiana może budzić niepokój środowiska". "To jest zrozumiałe" - zaznaczył. Zwrócił jednak uwagę, że celem nowelizacji jest uporządkowanie funduszy celowych i zdecentralizowanie PFRON-u.

Senatorowie zwracali także uwagę, że nie wszystkie działania PFRON-u przynosiły oczekiwane rezultaty

Senatorowie zwracali także uwagę, że nie wszystkie działania PFRON-u przynosiły oczekiwane rezultaty. Mieczysław Augustyn (PO) wskazywał na niewielką aktywizację osób niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce wynosi niespełna 20 proc., podczas gdy w UE jest to ponad 40 proc.). Powiedział też, że zaledwie 1 proc. osób kończących warsztaty terapii zajęciowej trafia na rynek pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Przychodami Funduszu są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat, których dokonują pracodawcy, zatrudniający co najmniej 25 pracowników. Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc.

Wśród głównych zadań Funduszu jest m.in. dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w ramach tzw. systemu obsługi dofinansowań), dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej i warsztatów aktywności zawodowej. PFRON finansuje także rozmaite programy, skierowane do osób niepełnosprawnych.