Również rolnicy, którzy nie wykonali lub nie mogą wykonać co najmniej jednego ze zobowiązań wymienionych w umowie o dofinansowanie inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogą zostać przez Agencję całkowicie lub częściowo zwolnieni z wykonania tego zobowiązania albo Agencja może zmienić termin jego wykonania.

Rolnik, u którego wystąpiły takie szkody na działkach rolnych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich powinien w terminie 10 dni od daty ustania zjawisk meteorologicznego powiadomić o nim Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, w którym składał wniosek. Potwierdzeniem wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności będzie protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez wojewodę właściwego dla miejsca szkody. Po otrzymaniu tych protokołów rolnicy powinni je dostarczyć do Biura Powiatowego Agencji, w którym składali wcześniej wniosek.

Rolnikowi, który nie wywiąże się z obowiązku poinformowania Agencji o tym, że nie mógł spełnić wymogu z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności oraz nie dostarczy protokołu, zostanie obniżona kwota należnych płatności do określonej działki rolnej na której stwierdzono uchybienia.

Natomiast beneficjenci działań inwestycyjnych Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanych przez ARiMR, którzy z powodu wystąpienia wyjątkowych okoliczności nie wykonali lub nie mogą wykonać co najmniej jednego ze zobowiązań wymienionych w umowie, mogą zostać całkowicie lub częściowo zwolnieni przez Agencję z wykonania tego zobowiązania lub też za zgodą Agencji zmianie może ulec termin jego wykonania.

W celu skorzystania z takiej możliwości należy w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w pierwszej kolejności złożyć pisemny wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami – jeżeli są już w ich posiadaniu (np. protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody), w terminie:

• w przypadku Beneficjentów SPO „Restrukturyzacja…” - 30 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku,

• w przypadku Beneficjentów PROW 2007-2013 - 10 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

ARiMR/TS