Osoba, która po 1 lipca 2008 r. straciła pracę albo przestała prowadzić działalność, może ubiegać się o pomoc państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego
Aby otrzymać pomoc państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca, który po 1 lipca 2008 r. utracił pracę lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej wpisanej do ewidencji (ale nie zatrudniał pracowników), zarejestrował się jako bezrobotny i dostał zasiłek, powinien do 31 grudnia 2010 r. złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy.
We wniosku powinien podać swoje dane: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Składa też oświadczenie m.in. o tym, że istnieje podstawa przyznania mu pomocy i dołącza oświadczenie z instytucji kredytującej o walucie spłaty kredytu mieszkaniowego, terminach płatności i wysokości kolejnych 12 rat.
Pomocy nie otrzyma, gdy sam rozwiązał umowę o pracę albo został zwolniony ze swojej winy bądź gdy w dniu złożenia wniosku on lub jego małżonka byli właścicielem innego mieszkania lub domu jednorodzinnego, byli najemcą lokalu lub domu jednorodzinnego albo mieli spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub lokalu mieszkalnego, bądź do domu jednorodzinnego.
Na wniosek uprawnionego kredytobiorcy decyzję w sprawie przyznania pomocy wydaje starosta, a pomoc przekazuje mu na podstawie decyzji Bank Gospodarstwa Krajowego. Zaprzestanie jednak to robić, gdy kredytobiorca utraci status bezrobotnego, zbył kredytowane mieszkanie, wypowiedziano mu umowę kredytu albo już go spłacił.