Osoba, która po 1 lipca 2008 r. straciła pracę albo przestała prowadzić działalność, może ubiegać się o pomoc państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego
Aby otrzymać pomoc państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca, który po 1 lipca 2008 r. utracił pracę lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej wpisanej do ewidencji (ale nie zatrudniał pracowników), zarejestrował się jako bezrobotny i dostał zasiłek, powinien do 31 grudnia 2010 r. złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy.
We wniosku powinien podać swoje dane: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Składa też oświadczenie m.in. o tym, że istnieje podstawa przyznania mu pomocy i dołącza oświadczenie z instytucji kredytującej o walucie spłaty kredytu mieszkaniowego, terminach płatności i wysokości kolejnych 12 rat.