W sezonie letnim więcej rodzajów prac jest wykonywanych w warunkach niebezpiecznych, a także rośnie liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia życia i zdrowia. Wszelkie roboty budowlane, montażowe czy np. mycie szyb w wieżowcach to potencjalne zagrożenie dla zatrudnionych pracowników. Również dla pracodawców to czas wzmożonej uwagi i odpowiedzialności za ewentualne skutki wypadków przy pracy. Każde takie zdarzenie nakłada bowiem na przedsiębiorcę wiele obowiązków.

Zabezpieczenie miejsca wypadku

Do najważniejszych należy oczywiście jak najszybsze udzielenie wszelkiej możliwej pomocy. Ponadto do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca powinien zabezpieczyć miejsce zdarzenia w sposób wykluczający: dopuszczenie do tego miejsca osób niepowołanych, uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane, a także dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.

Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli jest taka potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku. Jeśli natomiast miał miejsce wypadek śmiertelny lub zbiorowy bądź ciężki, zgodę musi też wyrazić prokurator. Zgoda nie jest konieczna, gdy ratowanie osób lub mienia albo zapobieżenie grożącemu niebezpieczeństwu wymaga dokonania zmian w miejscu wypadku.

Zespół powypadkowy

Przedsiębiorca ma też obowiązek powołania zespołu powypadkowego, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz społeczny inspektor pracy. Jeśli na podstawie przepisów kodeksu pracy nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bhp wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań z zakresu bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy.

Natomiast u przedsiębiorcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bhp.

W przypadku gdy pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, ze względu na małą liczbę zatrudnionych, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, składający się z pracodawcy oraz specjalisty spoza firmy.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek. Pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, w którym została poszkodowana osoba niebędąca jego pracownikiem, musi:

● zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu,

● zabezpieczyć miejsce wypadku,

● zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę poszkodowanego,

● udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.

Na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, może ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie dokumentację powypadkową przekazać pracodawcy poszkodowanego pracownika.

Protokół powypadkowy

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy, zgodnie ze wzorem ustalonym na podstawie art. 237 par. 2 kodeksu pracy. Przedsiębiorca ma na zatwierdzenie tego protokołu pięć dni od dnia jego sporządzenia.

Jeśli do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu, pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy.

Natomiast zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny zmarłego pracownika. Przedsiębiorca ma też obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

14 dni

Termin sporządzenia protokołu

Zespół powypadkowy ma 14 dni, od dnia powiadomienia o wypadku, na sporządzenie protokołu

Ważne!

W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca