Pracownik powinien korzystać z urlopu w ustalonym z pracodawcą terminie. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy termin rozpoczęcia urlopu może zostać przesunięty na wniosek pracownika lub polecenie pracodawcy. W szczególnych przypadkach pracodawca może też odwołać pracownika z urlopu.

Czy pracodawca dowolnie ustala terminy

Pracownik był zatrudniony w sklepie. Pracodawca uzgodnił z nim termin urlopu na pierwsze dwa tygodnie czerwca 2009 r. W związku z naruszeniem zasad ochrony przeciwpożarowej przez pracownika pracodawca oświadczył, iż w ramach kary przesuwa mu urlop wypoczynkowy na październik. Czy miał do tego prawo?
Nie
Pracodawca nie może przesunąć pracownikowi urlopu z takiego powodu. Działanie takie stanowiłoby w istocie zastosowanie niedopuszczalnej i nieznanej kodeksowi kary porządkowej. Przesunięcie urlopu przez pracodawcę jest dopuszczalne gdy uzasadniają to szczególne potrzeby pracodawcy, a nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Przesunięcia urlopu nie uzasadniają więc zwykłe potrzeby pracodawcy związane z normalnym tokiem pracy jego przedsiębiorstwa. Szczególnymi przyczynami, które mogłyby uzasadniać przesunięcie urlopu przez pracodawcę powodujące jednocześnie poważne zakłócenia toku pracy, mogłyby być przykładowo: nagła choroba innego pracownika, którego trzeba zastąpić, czy poważna awaria powodująca konieczność zaangażowania do usunięcia jej skutków wszystkich pracowników. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na przesunięcie urlopu, pracownik nie ma w zasadzie instrumentów do zakwestionowania tej decyzji pracodawcy, nawet jeżeli nie zgadza się z dokonaną przez pracodawcę oceną sytuacji. Po przesunięciu, o ile zmieniony termin urlopu nie został ujęty w skorygowanym planie urlopów, pracodawca powinien uzgodnić z pracownikiem nowy termin wykorzystania przez niego urlopu w tym samym roku kalendarzowym bądź najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku następnego.
Podstawa prawna
● Art. 164 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy pracownik może zmienić termin urlopu

Czy zawsze można odwołać pracownika z urlopu

Czy pracodawca zwróci poniesione koszty

Czy przesunięcie urlopu może być obowiązkowe

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.