ZMIANA PRAWA

Rodzice, którzy skorzystają z tzw. dodatkowego urlopu macierzyńskiego, zostaną objęci taką samą ochroną jak osoby korzystające z podstawowego urlopu macierzyńskiego. Takie m.in. zmiany przewiduje przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji kodeksu pracy, który trafił już do konsultacji społecznych. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.

W uchwalonej 21 listopada 2008 r. nowelizacji kodeksu pracy (Dz.U. nr 223, poz. 1460) wprowadzona została dla osoby wracającej z urlopu macierzyńskiego gwarancja powrotu na takie samo lub równorzędne stanowisko i wypłaty określonej wysokości pensji. Kolejna nowelizacja k.p., tzw. ustawa prorodzinna (z 6 grudnia), wprowadziła m. in. dodatkowy urlop macierzyński na wniosek pracownika. Wprowadziła też urlop ojcowski.

W związku z tym te dwa rodzaje nowych urlopów nie zostały objęte gwarancjami dotyczącymi ochrony po powrocie do pracy. Nie zostali też nimi objęci rodzice adopcyjni, korzystający z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W sprawie tej w resorcie pracy interweniowali m.in. rzecznik praw obywatelskich i rzecznik praw dziecka.

Przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji zakłada więc objęcie ochroną pracowników, którzy od 2010 roku będą korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (docelowo ma wynieść cztery lub sześć tygodni), i tych, którzy będą korzystać z urlopu ojcowskiego (od 2010 roku wyniesie 1 tydzień, od 2012 – 2 tygodnie). Prawo do ochrony zyskają też rodzice adopcyjni, korzystający z dodatkowego urlopu.

– Obejmowanie większej liczby pracowników takimi wyraźnie wymienionymi i szczegółowymi gwarancjami nie zawsze działa na ich korzyść – mówi Bartłomiej Raczkowski, adwokat z Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa Pracy.

Jego zdaniem, nieobjęcie pracowników takim prawem w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego umożliwiałoby im powrót wyłącznie na to samo stanowisko. Po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca będzie mógł powracającą osobę zatrudnić na stanowisku równorzędnym.

Ustawa prorodzinna objęła też roczną ochroną przed zwolnieniem pracowników, mających prawo do urlopu wychowawczego i obniżających wymiaru czasu pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. W projekcie ustawy przepis ten został doprecyzowany przez wprowadzenie terminu na złożenie przez pracownika wniosku o pracę w obniżonym wymiarze. Ma on być składany dwa tygodnie przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze.

12,1 mln osób jest zatrudnionych na etacie