Tak, dodatek za pracę w nocy należy do składników wynagrodzenia, które wliczać należy do wynagrodzenia minimalnego. Zgodnie z art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może być niższa od wynagrodzenia minimalnego. Jest ono ustalane w trybie negocjacji w ramach Komisji Trójstronnej lub, jeśli jego kwota nie zostanie uzgodniona do 15 lipca danego roku kalendarzowego, ustala ją Rada Ministrów. W 2009 roku minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 1276 złotych brutto. Należy zauważyć, że w pierwszym roku pracy wynagrodzenie może być niższe, jednak nie niższe niż 80 proc. wysokości minimalnego.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Przy obliczaniu tej wartości nie bierze się jednak pod uwagę nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy ani też wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatek za pracę w nocy, stanowiący zgodnie z art. 1518 kodeku pracy 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy do składników wynagrodzenia zaliczanych przez Główny Urząd Statystyczny do tak zwanych wynagrodzeń osobowych. A skoro tak, to zgodnie z treścią art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, należy wliczać go to kwoty wynagrodzenia minimalnego przysługującego pracownikowi.

Interpretacja ta potwierdzona została w oficjalnym piśmie Głównego Inspektora Pracy z 6 kwietnia 2009 r. (GPP-471-4560-25/09/PE/RP). W piśmie zaznaczono, że taki stan budzi wątpliwości i zastrzeżenia Państwowej Inspekcji Pracy, która postuluje o zmianę dotychczasowych regulacji w tej materii. Niemniej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do minimalnego wynagrodzenia można wliczać dodatek za pracę w nocy. Wskazuje na to treść załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń przyjęta przez GUS, do którego odsyła ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.