Do zadań zarządcy nieruchomości należy m.in. piecza nad utrzymaniem budynku we właściwym stanie technicznym, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej obiektu, jego oznaczenie, zatwierdzanie stawek czynszowych, kontrolowanie warunków najmu.

Zarządca odpowiada także za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, gromadzenie i usuwanie odpadów związanych z eksploatacją nieruchomości, wykonywanie planów marketingowych (celem przyciągnięcia potencjalnych najemców), analizowanie i kontrolowanie finansów nieruchomości oraz konserwację nieruchomości.

Prawo do wykonywania zawodu

Zarządca nieruchomości musi przede wszystkim posiadać licencję zawodową. Może ją uzyskać każdy, kto z wynikiem pozytywnym przejdzie przez postępowanie kwalifikacyjne (jednoetapowe) przeprowadzone przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną (PKK).

Sprawdzi ona, czy kandydat na zarządcę nieruchomościami odbył praktykę. Ta nie może trwać krócej niż sześć miesięcy. Na zajęciach praktycznych student musi spędzić co najmniej 200 godzin. Podczas nich samodzielnie sporządza plan zarządzania nieruchomościami, a także przygotowuje projekt umowy o zarządzanie nieruchomością. Przebieg praktyki musi być udokumentowany w dzienniczku.

Po zakończeniu praktyki zawodowej jej organizator sprawdza praktyczne przygotowanie kandydata do wykonania zawodu zarządcy na podstawie planu zarządzania nieruchomością. Następnie sporządza protokół, który stanowi integralną część dziennika praktyk.

Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne skończy się wynikiem pozytywnym, minister budownictwa nadaje licencję zawodową. Osoba, której ją przyznano, jest wpisywana do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości.

Konieczne OC

Zarządzanie nieruchomością wymaga wiedzy z wielu dziedzin, tj. z prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów, zarządzania, podatków, budownictwa, energetyki, gospodarki przestrzennej, ubezpieczeń i wielu innych.

Zarządca musi więc stale podnosić swoje kwalifikacji zawodowe. Musi ponadto obowiązkowo ubezpieczać się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania.

Własna firma

Zarządca może otworzyć własną firmę lub zatrudnić się w firmie zajmującej się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, która już istnieje na rynku.

Podstawą prawną działania zarządcy jest przede wszystkim umowa o zarządzanie nieruchomościami zawarta pomiędzy zarządcą a właścicielem lub właścicielami nieruchomości, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości.

Umowa na zarządzanie

Jest to umowa cywilna, która precyzuje zakres praw i obowiązków zarządcy. Zarządca jako strona zawierającej umowy (zgodnie z kodeksem cywilnym) może negocjować umowę aż do chwili jej podpisania lub do rezygnacji z jej zawarcia.

Umowa o zarządzanie nieruchomością jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powinna wymienić osobę zarządcy, zawierać numer jego licencji, oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Powinny być w niej określone także obowiązki zarządcy.

Zasady wynagradzania

Umowa ta może regulować kwestie dotyczące wynagrodzenia zarządcy. Wynagrodzeniem może być:

• stała (miesięczna) pensja sama lub z premią za sukces wypłacaną raz na jakiś czas,

• udział procentowy w wyniku pracy zarządcy,

• premia kwotowa za osiągnięcie określonego stanu nieruchomości.

Można oczywiście w dowolny sposób łączyć sposoby wynagradzania.

Zarządca nieruchomości musi pamiętać o tym, że nie może korzystać z nieruchomości lub z jej części w sposób odpłatny lub nieodpłatny.

Dostęp do dokumentów

Przy wykonywaniu działalności zawodowej w związku z zawartą umową o zarządzanie nieruchomością, zarządca musi mieć dostęp do dokumentacji dotyczącej jej stanu prawnego.

W związku z tym musi mieć prawo do wglądu oraz pobierania odpowiednich odpisów, wypisów i zaświadczeń zawartych w księgach wieczystych, katastrze nieruchomości, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, tabelach taksacyjnych i mapach taksacyjnych, planach miejscowych, zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także w ewidencji ludności.

Ważne!

Minister budownictwa nadaje uprawnienia i licencje zawodowe każdemu, kto przeszedł z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne

KTO MOŻE BYĆ ZARZĄDCĄ

Zarządcą nieruchomości może zostać tylko osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową. Nadaje się ją osobie:

• posiadającej pełną zdolność do czynności prawnej (ukończone 18 lat),

• nie karanej,

• posiadającej wyższe wykształcenie (np. ekonomiczne, techniczne, humanistyczne),

• która ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami (obowiązek ten nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe z programem zawierającym co najmniej minimalne wymogi przewidziane w programie studiów podyplomowych - aby udokumentować, czy program studiów uwzględnia te wymogi, należy przedstawić zaświadczenie z uczelni),

• która odbyła praktykę zawodową z zakresu zarządzania nieruchomościami.

ORGANIZACJE ZAWODOWE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Zarządcy nieruchomości organizują się tworząc stowarzyszenia o zasięgu lokalnym. Federacje posiadające osobowość prawną wpisane są do rejestrów stowarzyszeń. Prowadzą działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarządców. Dbają o wysoki poziom świadczenia usług. Inicjują nowe regulacje prawne, pełnią funkcję opiniodawczą, prowadzą działalność wydawniczą etc.

250 zł wynosi opłata kwalifikacyjna za nadanie licencji zawodowej

15,4 tys. osób posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości