Posłowie nie poparli wprowadzenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w spłacie kredytu. Skorzystają z niej więc także te osoby, których małżonek bardzo dobrze zarabia.
Osoby, które straciły pracę, zarejestrowały się jako bezrobotne i pobierały zasiłek, będą mogły otrzymać maksymalnie przez rok łącznie 1,2 tys. zł miesięcznie z tytułu raty kapitałowej i odsetek. Wsparcie będzie pochodziło z Funduszu Pracy. Tak wynika z uchwalonej przez Sejm ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Trafi ona teraz do Senatu.
Miesięczna kwota pomocy nie będzie wyższa niż rata kredytu. Jeśli na przykład zainteresowany spłaca miesięcznie ratę w kwocie 600 zł, to maksymalnie otrzyma taką pomoc. Posłowie nie poparli zgłoszonych w trakcie prac poprawek. Dwie z nich dotyczyły wprowadzenia jakiejś formy kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia.