Przedsiębiorca, który z powodu trudnej sytuacji firmy zamierza zawiesić lub zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej i w związku z tym będzie zmuszony rozwiązać umowę o pracę ze swoimi pracownikami, musi pamiętać, że w takim przypadku ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo pracy powinien wydać w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy bezpośrednio pracownikowi lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie. Jeśli nie jest to możliwe, powinien nie później niż w ciągu siedmiu od dnia ustania lub wygaśnięcia stosunku pracy przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej za pośrednictwem poczty bądź doręczyć je w inny sposób. Warto pamiętać, że wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Jeśli pracownik nie zgadza się z treścią wydanego świadectwa, może w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż sześć tygodni. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

Ponadto należy pamiętać, że niewydanie świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Tylko w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy tylko na jego żądanie.

Maksymalna wysokość kary

30 tys. zł

Przedsiębiorcy, który nie wyda pracownikowi świadectwa pracy, grozi kara od 1 tys. zł do 30 tys. zł