Podkarpackie jest pierwszym województwem, które wdraża Pakiet Antykryzysowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Został ogłoszony pierwszy konkurs, w którym można składać projekty wdrażające rozwiązania z Pakietu Antykryzysowego MRR w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Ogłosił go Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Firmy i instytucje szkoleniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na nowe formy wsparcia dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn pracodawcy. Projekty mogą obejmować pomoc w postaci jednorazowego dodatku relokacyjnego przysługującego osobie, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, oraz dodatku motywacyjnego wypłacanego pracownikowi, który uzyskał zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy.
Można również składać projekty przewidujące wypłatę bezzwrotnej dotacji w wysokości do 40 tys. zł i wsparcie pomostowe dla zwalnianych pracowników, którzy chcą założyć własny biznes. Konkurs jest przeprowadzany w trybie tzw. szybkiej ścieżki, co oznacza, że o przyznaniu dofinansowania zdecyduje kolejność złożenia wniosku. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 20 mln zł. Od 15 czerwca, kiedy został ogłoszony konkurs, do WUP w Rzeszowie wpłynął jeden wniosek.
W niektórych województwach (np. opolskim i małopolskim) tegoroczne konkursy w ramach Poddziałania 8.1.2 już odbyły się na starych zasadach, a harmonogramy nie przewidują kolejnych naborów w tym roku. Zmiany harmonogramu i zorganizowania dodatkowego konkursu nie wyklucza natomiast Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. W woj. podlaskim konkurs na nowych zasadach zostanie ogłoszony w ostatnich dniach czerwca, a w woj. kujawsko-pomorskim w III kwartale.