PROBLEM

W połowie marca tego roku nastąpiło przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę (spółkę). U dotychczasowego pracodawcy byliśmy objęci zakładowym układem zbiorowym pracy. Wiem, że nowy pracodawca ma stosować układ przez rok od przejścia do spółki. Problem polega jednak na tym, że niedługo przed przejściem zakładu pracy do układu zostały wprowadzone korzystne zmiany. Protokół dodatkowy do układu został zarejestrowany przed dniem przejścia praw własności do części zakładu na nowego pracodawcę, natomiast wszedł w życie już po tym dniu. Nowy pracodawca nie chce stosować korzystniejszych dla pracowników zmian. Czy ma rację?

CZYTELNICY RADZĄ

Piasek: Pracodawca musi stosować zakładowy układ zbiorowy w ciągu roku od przejęcia firmy.

Lotka: Pracodawca nie musi zgadzać się na rozwiązania, które zostały przyjęte przez poprzedni zarząd, a wchodzą w życie wtedy, kiedy to on jest właścicielem firmy.

PIP WYJAŚNIA

Kodeks pracy przewiduje, że w okresie jednego roku od dnia przejęcia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę wobec pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Postanowienia tego układu stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 2418 par. 1 k.p.).

Zgodnie z art. 24112 par. 1 k.p., układ ten wchodzi w życie w terminie w nim określonym, nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowania. Strony układu mogą więc uzgodnić, że układ wchodzi w życie z dniem zarejestrowania albo mogą określić inną datę. Na przykład mogą ustalić, że wejdzie on w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji układu. Gdyby strony ustaliły termin wejścia w życie układu wcześniejszy niż dzień rejestracji, to z uwagi na treść przywołanego art. 24112 par. 1 k.p. wejdzie on w życie z dniem rejestracji.

Z pytania wynika, że protokół dodatkowy do układu został zarejestrowany przed dniem przejścia praw własności do części zakładu na nowego pracodawcę, natomiast wszedł w życie już po dniu przejścia zakładu na nowego pracodawcę. Zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych, które obowiązują od dnia wejścia w życie protokołu dodatkowego.

Ponieważ art. 2418 k.p. stanowi o obowiązku stosowania przez nowego pracodawcę postanowień układu, którym pracownicy byli objęci przed przejściem, w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, w opisanej sytuacji nowy pracodawca nie jest związany postanowieniami protokołu dodatkowego. W momencie przejścia części zakładu na nowego pracodawcę nie wszedł on jeszcze w życie, a zatem pracownicy nie byli objęci jego postanowieniami.

Nowy pracodawca jest zobowiązany w okresie jednego roku stosować do przejętych pracowników tylko te postanowienia układu, które obowiązywały w dniu przejścia na niego części zakładu. Może on oczywiście stosować korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu, ale zależy to od jego dobrej woli.

BW