Do urzędów pracy zgłasza się coraz więcej byłych właścicieli małych firm. Osoby takie, po uzyskaniu statusu bezrobotnego, mogą ubiegać się o indywidualne szkolenie, lecz nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość takiego kursu. Koszt szkolenia jest finansowany z Funduszu Pracy i nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (3185,61 zł – dane GUS za I kwartał 2009 r.).

O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba bezrobotna, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy i nie posiada kwalifikacji zawodowych. Ze szkolenia może także skorzystać bezrobotny, który powinien zmienić lub uzupełnić kwalifikacje. Także osoba, która utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie lub nie posiada umiejętności aktywnego poszukiwania pracy może wystąpić o przeszkolenie.

W przypadku osób zarejestrowanych przez okres krótszy niż trzy miesiące o sfinansowanie szkolenia można się zwrócić do urzędu pracy dopiero po odbyciu pierwszej wizyty u pośrednika pracy, i to pod warunkiem, że nie przedstawi on tej osobie propozycji odpowiedniego zatrudnienia.

Bezrobotny chcący uczestniczyć w indywidualnym szkoleniu musi wybrać temat, który nie pokrywa się ze szkoleniami grupowymi organizowanymi przez urząd pracy w tym samym okresie. Równocześnie instytucja szkoleniowa, która będzie uczyć bezrobotnego, musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju szkoleń. Takie szkolenie odbywa się w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu.

Nauka nie powinna trwać nie dłużej niż sześć miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

W uzasadnionych przypadkach skierowanie na szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

W czasie szkolenia osobie bezrobotnej przysługuje prawo do stypendium szkoleniowego.

9,55 tys. zł maksymalnie może kosztować szkolenie indywidualne bezrobotnego