Każdy, kto pracował w państwie unijnym, może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wiele osób wracających z państw UE chce otworzyć w Polsce własny biznes i otrzymać na ten cel do 19,1 tys. zł dotacji z urzędu pracy. Często nie wiedzą, czy mogą się ubiegać o te środki.
Jak wyjaśnia Wojciech Kamiński z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, jest to możliwe, jeśli zarejestrują się jako bezrobotni w polskim urzędzie pracy i jednocześnie nie mają takiego statusu w zagranicznym urzędzie.
Bezrobotnym może być osoba, która m.in.: ukończyła 18 lat, ale nie więcej niż 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i która nie ma żadnego źródła dochodów. Nie może też pracować, prowadzić działalności i otrzymywać m.in. emerytury, renty, zasiłku i świadczenia przedemerytalnego. Jednak nie każdy, kto posiada status bezrobotnego, może ubiegać się o dotację.
– Zainteresowany nie może prowadzić działalności w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia w urzędzie pracy wniosku o przyznanie dotacji – mówi Anna Szczęsny-Michalak z urzędu pracy w Tychach.
O dotację nie może się też ubiegać ten, kto w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych.
O pomoc nie może się starać osoba, która została skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.