Rozmawiamy z JAROSŁAWEM PAWŁOWSKIM, wiceministrem rozwoju regionalnego- Pakiet Antykryzysowy resortu rozwoju regionalnego finansowany ze środków unijnych obowiązuje już od 1 czerwca. Dzięki niemu samorządy województw mogą szybciej udzielać pomocy pracownikom upadających firm.
● 1 czerwca wszedł w życie znowelizowany Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SZOP), do którego zostały wpisane rozwiązania z Pakietu Antykryzysowego. Co to oznacza?
– My wykonaliśmy pierwszy krok, czyli przyjęliśmy zmiany w uszczegółowionym opisie poprzedzone konsultacjami z instytucjami pośredniczącymi i partnerami społecznymi. Kolejny krok należy do urzędów marszałkowskich i WUP. Muszą one zdecydować, w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej własnego regionu, z których elementów pakietu antykryzysowego chcą skorzystać. Daliśmy im na to czas do połowy czerwca.
● Jaki powinien być tryb wdrażania w regionach elementów Pakietu Antykryzysowego MRR, takich, jak m.in. dodatki relokacyjne czy motywacyjne?
– Jest kilka możliwych sposobów ich wprowadzania. Możliwe jest uwzględnienie ich w już realizowanych projektach. Jest to kwestia uzgodnień pomiędzy urzędami marszałkowskimi i WUP, a beneficjentami. Jeśli potrzebują wzmocnienia projektu dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą pracy, np. poprzez wypłatę dodatków relokacyjnych czy motywacyjnych, muszą uwzględnić je i aneksować umowę. Jeśli spowoduje to konieczność zmiany budżetu projektu, jest to możliwe. Inny sposób to wprowadzenie nowych instrumentów do projektów, które będą wybierane w przyszłych konkursach. Można to zrobić na mocy znowelizowanego SZOP bez zmiany planu działania.
● Kiedy natomiast będzie niezbędne dokonanie zmian w planach działania?
– Takie nadzwyczajne działania trzeba podjąć w dwóch przypadkach: kiedy urząd marszałkowski lub WUP chce zorganizować konkurs dedykowany ze specjalnymi kryteriami nastawionymi na amortyzowanie skutków kryzysu. Jeżeli chce zmienić kryteria wyboru projektu, musi zmienić plan działania.
● Na przykład w jakiej sytuacji?
– Załóżmy, że w jakimś subregionie upada pewien zakład pracy. Urząd marszałkowski może zrealizować konkurs na wybór takich projektów, które będą wspierać tylko pracowników tego zakładu i jego kooperantów. Takiego kryterium wcześniej nie było i trzeba zmienić plan działania poprzez zawężenie grupy odbiorców projektów.
● Kiedy jeszcze będzie konieczna zmiana planu działania?
– W przypadku regionalnych projektów systemowych tzw. szybkiego reagowania. To jest nowy typ projektu, którego wcześniej nie stosowaliśmy w PO KL na poziomie województw. Taki projekt przygotowała na poziomie kraju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Polega on na tym, że w razie nagłego upadku jakiegoś przedsiębiorstwa istnieje systemowy realizator projektu, który jest w pogotowiu i w każdej chwili może objąć pracowników kompleksowym pakietem usług. Będą oni mogli szybko przekwalifikować się, założyć działalność gospodarczą czy znaleźć pracę poza miejscem zamieszkania. Chcemy, żeby analogiczne projekty powstawały w regionach. Dwa województwa: dolnośląskie i kujawsko-pomorskie szykują się do ich wprowadzenia.● Jednak realizacja takiego projektu może zacząć się później niż w przypadku normalnej drogi konkursowej, ponieważ realizatora szkoleń urzędy marszałkowskie muszą wybrać w przetargu.
– To nie musi trwać dłużej. Realizację takiego projektu szybkiego reagowania można zacząć już po zatwierdzeniu zmian w planie działania, czego dokona Komitet Monitorujący PO KL 25–26 czerwca. Ten projekt będzie czekał w gotowości. Wiadomo, że procedura zamówień publicznych nie wydarzy się w ciągu 30 dni, ale też nie widać jeszcze w regionach, żeby tego typu projekty były już natychmiast potrzebne.
● Czy takie projekty systemowe powinny być realizowane we wszystkich województwach. Niektóre nie mają na swoim terenie dużych zakładów i być może nigdy nie dojdzie w nich do zwolnień grupowych.
– Oczywiście nie ma obowiązku realizowania projektu szybkiego reagowania. Instytucja pośrednicząca, jeżeli dostrzega gwałtowne pogorszenie się sytuacji na regionalnym rynku pracy, może ogłosić konkurs otwarty z zastosowaniem szybkiej ścieżki. Na taki wariant zdecydowało się województwo podkarpackie.
● Do jakiego stopnia województwa mogą więc być elastyczne w wyborze tych elementów pakietu, które chcą realizować?
– Dajemy regionom pakiet rozwiązań. Ostatecznie to samorząd województwa zdecyduje, co w regionach będzie realizowane. Trzeba jednak pamiętać, że zmieniony SZOP 1 czerwca 2009 r. stał się powszechnie obowiązującym dokumentem. Samorządy wojewódzkie muszą to przyjąć do wiadomości, a instytucje wdrażające Poddziałania 6.1.1 czy 8.1.2 – uwzględnić nowe rozwiązania w kolejnych konkursach. Elastyczność pojawia się wtedy, kiedy mówimy o wyborze, czy instytucja pośrednicząca chce realizować w trybie otwartym konkursy, które wcześniej zaplanowała jako zamknięte.
SŁOWNIK
Szybka ścieżka – procedura umożliwia skrócenie do 30 dni czasu naboru, oceny i wyboru do realizacji projektów w ramach PO KL. Może zostać zastosowana w ramach konkursów otwartych (Działanie 6.2 i Poddziałania 6.1.1 i 8.1.2).
Dodatek relokacyjny – Nowy typ wsparcia wprowadzony w Poddziałaniach 6.1.1 i 8.1.2 PO KL. Może być wypłacony osobie, która podejmie nową pracę w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania. Świadczenie wyniesie równowartość sześciokrotności zasiłku dla bezrobotnych (3450 zł).
Dodatek motywacyjny – Nowy typ wsparcia wprowadzony w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL. Świadczenie będzie przysługiwało osobom, które podejmą nową pracę z wynagrodzeniem niższym niż u poprzedniego pracodawcy. Wysokość dodatku będzie stanowić równowartość trzykrotności różnicy pomiędzy poprzednim (wyższym) a nowym (niższym) wynagrodzeniem brutto, lecz nie może przekroczyć 4 tys. zł.
JAROSŁAW PAWŁOWSKI
podsekretarz stanu w MRR, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie. Wcześniej pracował m.in. w Gdańskiej Akademii Bankowej i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego