INTERPELACJA

Jednostki posiadające osobowość prawną, w tym samorządowe instytucje kultury, zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 9048) stwierdziło, że należy znowelizować ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w celu usunięcia przepisów szczególnych dotyczących funduszowego rozliczania nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz dotacji na finansowanie rozwoju instytucji kultury. Zastosowanie zasad ogólnych wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości oznaczałoby ujęcie tych operacji w sposób mający neutralny wpływ na wynik finansowy. Ministerstwo poinformowało, że wystąpiło do ministra kultury i dziedzictwa narodowego z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie.

Resort wskazał, że jednostki stosujące w pełnym zakresie zasady określone w ustawie o rachunkowości stosują – w odniesieniu do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz środków pieniężnych otrzymanych na finansowanie ich zakupu – przepisy art. 41 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Zgodnie z określonymi tam rozwiązaniami koszty amortyzacji równoważone są przychodami, co ma neutralny wpływ na wynik finansowy jednostki.