Wyniki badań prowadzonych wśród firm uznanych za najbardziej produktywne potwierdzają, że kluczem do sukcesu są utalentowani liderzy.
Firma doradcza i4cp zbadała najlepsze praktyki sprzyjające maksymalizacji produktywności wśród firm działających w USA. Wśród firm uznanych za najbardziej produktywne najwyższe noty uzyskały czynniki związane z ludźmi, a dopiero na dalszych miejscach były czynniki technologiczne.

Kultura organizacyjna

Produktywne firmy mają nie tylko silnie wykształconą kulturę organizacyjną, ale jest ona ukierunkowana na efektywność i osiąganie celów. Dobrze zdefiniowany zespół przekonań, wartości i postaw podzielanych przez pracowników sprawia, że wszyscy wiedzą, w jaki sposób należy realizować strategię organizacji i osiągać cele. Uczestniczący w badaniach przedstawiciele firm podkreślali, że z większym prawdopodobieństwem będą odrzucać kandydatów do pracy, którzy mają pożądane doświadczenie, ale nie pasują do ich kultury. Brakujące kompetencje można relatywnie łatwo rozwinąć, natomiast przekonania i postawy są mało podatne na modyfikacje. Zatrudnienie pracownika niepasującego do kultury firmy naraża ją w perspektywie na straty.

Liderzy i pracownicy

Na liderach spoczywa odpowiedzialność za osiąganie wyników przez zespoły, działy i jednostki biznesowe. Oni są także nośnikami kultury organizacyjnej, wyznaczają kierunki i nieustająco poszukują usprawnień. Badane firmy wiedzą, że aby osiągnąć sukces, muszą rozwijać kompetencje swoich liderów. Prawdziwi liderzy do motywowania nie stosują metody kija i marchewki, ponieważ wiedzą, że pozwala to osiągnąć tylko krótkookresowe korzyści, póki pracownicy nie odnajdą ukrytego sposobu sabotowania produktywności lub alternatywnego miejsca pracy.
Najbardziej produktywnym firmom to zaangażowani pracownicy pomagają osiągać założone cele. Ich efektywność osiągają dzięki silnie wykształconej kulturze organizacyjnej, która modeluje zachowania wszystkich członków organizacji, i liderom, którzy nimi zarządzają. Produktywni pracownicy wyrażają się o swoim pracodawcy pozytywnie i są z nim związani emocjonalnie. Są zachęcani do innowacyjności, która pozwala na dalsze zwiększanie produktywności.

Zarządzanie

Praktyki służące maksymalizacji produktywności dążą do tego, aby strategia i cele organizacji przekładały się bezpośrednio na cele poszczególnych działów, a następnie pracowników. Definiując role na wszystkich poziomach i rozdzielając obowiązki, mierzą przy tym efektywność podejmowanych działań indywidualnych i grupowych. Dobre wytrenowanie pracowników, ich optymalna alokacja i nieustanne usprawnienia pozwalają najbardziej produktywnym firmom na realizację zasad lean management i utrzymywanie stanu zatrudnienia na minimalnym poziomie. Dla najbardziej produktywnych firm zwiększanie produktywności niekoniecznie oznacza więcej pracy.