Od stycznia obowiązują nowe proporcje wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu. Na przykład średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrosło z 82 proc. do 100 proc. kwoty bazowej. To dlatego że 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 1, poz. 1).

Na gminy został nalożony obowiązek uchwalenia do 23 kwietnia nowych regulaminów wynagradzania nauczycieli. Zostały też one zobowiązane do wypłacenia podwyżki dla nauczycieli i wyrównania ich pensji od stycznia. Wśród niektórych samorządowców pojawiły się wątpliwości związane ze stosowaniem regulaminów uchwalonych w okresie od stycznia do 23 kwietnia. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało opinię w tej sprawie. Wskazuje, że wydane przez niego rozporządzenie ustala nowe wynagrodzenia dla nauczycieli i przesądza o wypłacie wyrównań od 1 stycznia. Na tej podstawie gminy miały ustalać regulaminy wynagradzania. Resort wskazuje, że podobnie jak rozporządzenie regulaminy powinny mieć zastosowanie do płac należnych od początku roku i obowiązywać z mocą wsteczną.

Gminy w regulaminach powinny więc wprowadzać przepis przejściowy, który gwarantuje wypłacenie podwyżek od 1 stycznia. Resort wskazuje też, że gminy, których regulaminy nie gwarantują uzyskania co najmniej średnich płac, muszą zostać uchwalone ponownie.

– Nie wiem, czy uchwalony w naszej gminie regulamin gwarantuje zachowanie poziomu średnich płac – mówi Tadeusz Puszkarczuk, wójt gminy Puck.

Tłumaczy, że płace nauczycieli składają się z tylu składników, że trudno określić, czy pensja odpowiada wymogom ustawowym. Wskazuje, że dopiero we wrześniu przy okazji kolejnej podwyżki będzie można stwierdzić, czy gmina wywiązuje się z obowiązków.