Niewiele ponad tydzień mają rolnicy i domownicy dodatkowo prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą na zgłoszenie się do urzędu skarbowego po zaświadczenia o wysokości zapłaconego podatku za ubiegły rok. Zgodnie z art. 5a ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.), osoby ubezpieczone w KRUS mogą dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą. Jednak do 31 maja mają obowiązek przekazać Kasie zaświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego za ubiegły rok.

Wysokość kwoty granicznej podatku za ubiegły rok, której przekroczenie powoduje wykluczenie z ubezpieczenia w Kasie, wynosi 2755 zł. Z KRUS można też zostać wykluczonym za niezłożenie w terminie zaświadczenia. Jest to równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z końcem kwartału, w którym rolnik lub domownik zobowiązany był je złożyć. Osoby, które nie złożą więc takiego dokumentu do końca maja, od 1 lipca będą podlegać ubezpieczeniu w ZUS jako przedsiębiorcy prowadzący działalność pozarolniczą.

Jednocześnie ze względu na fakt, że ostateczny termin na złożenie zaświadczenia przypada w niedzielę, ulega on przesunięciu do poniedziałku 1 czerwca.