Badaniu na wariografie i testom psychologicznym oraz sprawnościowym będą mogli być poddani funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy chcą zmienić swoje stanowisko i ubiegać się o służbę np. w jednostkach specjalnych tej formacji. Takie rozwiązanie przewiduje projekt przygotowywanego właśnie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie trybu, warunków i właściwości komórek organizacyjnych do przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej. Nowe przepisy mają szansę wejść w życie w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Według znowelizowanego prawa o przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego wobec funkcjonariuszy Komedy Głównej Straży Granicznej zadecyduje komendant, natomiast w oddziałach i ośrodkach straży granicznej ich szefowie.

W trakcie zmiany stanowiska lub komórki organizacyjnej wszyscy funkcjonariusze będą mogli być poddawani badaniom psychologicznym. Z badań na wariografie będą zwolnieni jedynie ci, którzy wykonują działania związane z ochroną obiektów Straży Granicznej lub dostarczaniem specjalnej poczty.

Z kolei do zaliczenia testu ze sprawności fizycznej mogą zostać oddelegowani jedynie pogranicznicy z czterech komórek organizacyjnych. Są to głównie funkcjonariusze z jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na pokładzie samolotów i wykonujących działania specjalne.

– Poddanie funkcjonariusza testowi sprawności fizycznej oraz badaniom psychologicznym ma na celu sprawdzenie jego przydatności i predyspozycji do danej służby – mówi płk Wojciech Lechowski z Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dodaje, że przeprowadzenie takich testów i badań będzie mógł zarządzić komendant również w stosunku do funkcjonariuszy zajmujących już określone stanowisko. O przeprowadzenie czynności sprawdzających może też wnioskować bezpośredni przełożony pogranicznika, ale ostateczna decyzja należy do komendanta.

Projekt rozporządzenia określa też szczegółowy sposób przeprowadzania badań na wariografie. Takie badanie wykonywane będzie indywidualnie, bez obecności osób trzecich.

Jeśli zleca je komendant pod kątem sprawdzenia przydatności na zajmowanym już stanowisku, niezaliczenie tekstu spowoduje przeniesienie funkcjonariusza na inne stanowisko, gdzie badanie takie nie jest wymagane.

Funkcjonariusze mogą być także poddani sprawdzeniu przez psychologa. Badanie składa się z rozmowy wstępnej testu oraz wywiadu psychologicznego.

Ostatnim elementem sprawdzianu może być weryfikacja przydatności do służby lub jej kontynuowania pod kątem sprawności fizycznej. Test sprawnościowy będzie odbywał się w SG na podobnych zasadach jak w Policji. Ma on na celu ustalenie szybkości, wytrzymałości, siły, zwinności i koordynacji badanego. Sprawdzian obejmuje m.in. skok w dal, bieg na czas trwający 12 minut, podnoszenie sztangi i podciąganie na drążku.