Przepisy kodeksu pracy nie precyzują, kiedy następuje skuteczne cofnięcie złożonego pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę. Zastosowanie w takim przypadku znajdują jednak przepisy kodeksu cywilnego dotyczące składania oświadczeń woli. O złożeniu pracownikowi oświadczenia cofającego uprzednio złożone oświadczenie woli o wypowiedzeniu stosunku pracy, można mówić, gdy doszło ono do niego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c). Możliwość cofnięcia oświadczenia woli w przedmiocie wypowiedzenia stosunku pracy jest jednak ograniczona czasowo, albowiem odwołanie takiego oświadczenia będzie skuteczne, jeśli dotrze do pracownika jednocześnie z oświadczeniem o wypowiedzeniu lub wcześniej.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego skuteczne cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę wymaga zgody tego pracownika, nawet jeżeli wcześniej pracownik odwołał się od wypowiedzenia do sądu pracy (zob. uchwała Sądu Najwyższego z 23 października 1986 r., III PZP 62/86, OSNCP 1987/10/156). Stanowisko to potwierdził również SN w wyroku z 3 grudnia 2008 r. (I PK 92/2008, M.P.Pr. 3/2009), stwierdzając, iż aby zmiana decyzji pracodawcy co do złożonego wypowiedzenia stosunku pracy była skuteczna, pracownik powinien wyrazić zgodę na cofnięcie wypowiedzenia.

Brak zgody pracownika na cofnięcie wypowiedzenia powoduje, iż stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu wskazanego w oświadczeniu o wypowiedzeniu. SN zwrócił uwagę, iż w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę nastąpiło z naruszeniem przepisów, brak zgody pracownika na cofnięcie tego oświadczenia oznacza, że zostało ono złożone bezprawnie. W takiej sytuacji pracownikowi przysługują roszczenia przewidziane kodeksem pracy z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Oświadczenie woli pracodawcy o cofnięciu wypowiedzenia powinno zostać skierowane do pracownika jako jego adresata. Złożenie go innej osobie, choćby był to przedstawiciel związku zawodowego reprezentujący pracownika, jest bezskuteczne dopóty, dopóki oświadczenie to nie dotrze do pracownika w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią (zob. wyrok SN z 7 marca 2006 r., I PK 128/05, OSNP 2007/5-6/ 66).