Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej pozostaną na poziomie z października 2006 r.

ZMIANA PRAWA

Rząd przedstawił na ostatnim posiedzeniu Komisji Trójstronnej propozycje dotyczące wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Zgodnie z art. 9 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 115, poz. 728) kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co trzy lata. Ostatnia miała miejsce w 2006 roku. Jak ustaliliśmy, rząd, ze względu na kryzys, proponuje, aby kryteria dochodowe pozostały na niezmienionym poziomie. Obecnie prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby samotnie gospodarujące, jeżeli ich dochód nie przekracza 477 zł, oraz rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. Pozostaną więc one w dotychczasowej wysokości do kolejnej weryfikacji w 2012 roku.
– Weryfikacja progów dochodowych powinna głównie uwzględniać koszty utrzymania, w tym wzrost cen energii i żywności, które w ciągu trzech lat zdecydowanie wzrosły. W tym roku dodatkowo nakłada się na to kryzys – mówi Dorota Głogosz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
Norbert Paprota, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni, dodaje, że trudno wyobrazić sobie osobę samotną, która mogłaby utrzymać się z dochodu wynoszącego 477 zł.
Zdaniem dr. Marka Rymszy z Instytutu Spraw Publicznych kryterium dochodowe powinno być podniesione, na czym skorzystałyby osoby, którym potrzebna jest pomoc w usamodzielnieniu czy aktywizacji zawodowej.
– Poniżej progu dochodowego są teraz osoby bierne, natomiast te, które podejmują jakieś starania automatycznie, wypadają z kręgu uprawnionych do świadczeń – dodaje Marek Rymsza.
Z kolei Jarosław Borowski, dyrektor MOPS w Giżycku, zwraca uwagę, że podniesienie progów nawet o kilkadziesiąt złotych niewiele da, bo wiele rodzin i tak by go przekraczało.
– Dlatego jeszcze częściej niż teraz będziemy przyznawać zasiłki okresowe, celowe i celowe specjalne. Możemy je przyznawać w szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy rodzina czy osoba nie spełnia kryterium – mówi Jarosław Borowski.
Utrzymanie kryterium dochodowego na obecnym poziomie spowoduje, że nie wzrosną też najważniejsze świadczenia pieniężne, bo ich wysokość jest z nim powiązana. Zasiłek stały jest wyliczany jako różnica między odpowiednim kryterium dochodowym, a faktycznym dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem na osobę w rodzinie. Obecnie wynosi od 30 do 444 zł. Wydatki na pomoc społeczną wyniosły w 2007 roku 3,3 mld zł.