Osoby, które pracowały w państwach unijnych, będą mogły odwołać się do sądu od decyzji marszałka województwa odmawiającej im zasiłku dla bezrobotnych.
Marszałek województwa, w imieniu którego działa dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, będzie rozstrzygał o przyznawaniu zasiłku dla bezrobotnych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w formie decyzji administracyjnej lub wydając zaświadczenie. Zasada koordynacji dotyczy państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Szwajcarii. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. Projekt obecnie znajduje się w konsultacjach społecznych.
Marszałek w drodze decyzji będzie rozstrzygał o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych osobie, która pracowała za granicą i o transferze zasiłku z państwa unijnego do Polski.