Nowe prawo Od dziś jednostki badawczo-rozwojowe nie będą już prowadzić studiów podyplomowych. Ich pracownicy nie będą mogli podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody dyrektora.

Najważniejsza zmiana, jaką wprowadza wchodząca dziś w życie ustawa z 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. nr 134, poz. 934), to umożliwienie prowadzenia tym jednostkom działalności gospodarczej. Jednocześnie nowelizacja zabrania jednostkom badawczo-rozwojowym (jbr) organizowania studiów podyplomowych.

Zdaniem prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednostki badawczo-rozwojowe powinny przede wszystkim skupiać się na działalności naukowej powiązanej z potrzebami gospodarki. Słuchacze studiów podyplomowych, którzy rozpoczęli studia przed dniem wejścia w życie ustawy, będę mogli je ukończyć zgodnie z programem i na dotychczasowych warunkach.

Nowelizacja zmienia także zasady wybierania dyrektorów. Tak jak dotychczas będą oni wyłaniani w drodze konkursu i powoływani przez ministra sprawującego nadzór nad jednostką na pięcioletnią kadencję. Kandydaci będą jednak musieli wykazać się pięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami badawczymi, przedsięwzięciami gospodarczymi lub finansowymi.

Wiceminister Krzysztof Kurzydłowski ma nadzieję, że pozwoli to pozyskać dla jbr prężnych menedżerów. Jego zdaniem obecna polityka kadrowa nie jest korzystna, ponieważ pozwala wybierać na stanowiska kierownicze ciągle te same osoby. Ponad połowa obecnych dyrektorów ukończyła już 60 lat, a wielu z nich sprawuje pięcio-letnią kadencję trzeci raz z rzędu.

Zmieniają się też zasady zatrudniania pracowników jbr. Od dziś osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin muszą informować swojego dyrektora o tym, że chcą podjąć dodatkowe zatrudnienie. Oznacza to jednak, że nie muszą informować o pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia.

Brak zawiadomienia, także w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej będzie stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy. Z tego powodu minister sprawujący nadzór nad jednostką będzie mógł także zwolnić dyrektora.

186 jednostek badawczo-rozwojowych działa w Polsce

90 z nich podlega ministrowi gospodarki

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl