Tak
Z powinności przestrzegania zasady terminowej wypłaty wynagrodzenia nie zwalnia bezgotówkowa forma jej dokonywania. Jeżeli pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy, to powinno to nastąpić w takim terminie, aby pracownik mógł pobrać wynagrodzenie z banku nie później niż w dniu wskazanym jako dzień wypłaty. Nie ma znaczenia, że większość pracowników otrzymuje pensję terminowo, a tylko do nielicznych trafia ona z opóźnieniem. Zobowiązanie do wypłaty wynagrodzenia w ustalonym dniu ciąży na pracodawcy wobec każdego pracownika z osobna. Pracodawca musi więc skorygować praktykę dokonywania przelewów, tak aby w dniu wypłaty pieniądze były na ich rachunkach.
Podstawa prawna
■ Art. 85 i art. 86 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).