Właściciele małych firm będą musieli wpłacać do ZUS składki chorobowe, jeśli podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Propozycja objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniem jest zawarta w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który trafił już do Sejmu i został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Obecnie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą dobrowolnie opłacać składkę chorobową. Dzięki ich opłacaniu mają prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Dobrowolnemu ubezpieczeniu podlegają też m.in. osoby wykonujące pracę nakładczą, na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, a także duchowni.

Przedsiębiorcy uzyskują prawo do świadczeń po 180 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia, czyli po opłaceniu sześciu składek. jednak zgodnie z art. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki. Skutek może być taki, że przedsiębiorca, nie opłacając na czas na przykład piątej składki w terminie, traci dotychczas opłacone składki. I znów musi czekać pół roku na objęcie ubezpieczeniem.

- Bywa też tak, że ktoś wpłaca składkę po terminie i opłaca kolejne, bo nie wie, że umowa została zerwana - mówi Bogna Nowak-Turowiecka z Konfederacji Pracodawców Polskich.

Ubezpieczony może kontynuować dotychczasowe ubezpieczenie chorobowe, jeśli ZUS na jego wniosek zezwoli na zapłatę składki z odsetkami po terminie. We wniosku należy wskazać powód niedochowania terminu.

- Sytuacja jest upokarzająca, bo przedsiębiorca musi napisać we wniosku, dlaczego na przykład spóźnił się z wpłatą o dwa dni - mówi Henryk Jarnota, właściciel firmy Jarbud-Res z Bierunia.

Może być tak, że organ rentowy negatywnie rozpatrzy wniosek ubezpieczonego. Wtedy jedynym sposobem na nabycie prawa do zasiłku jest rozpoczęcie od początku opłacania składek miesięcznych. Aby skorzystać z zasiłku, trzeba będzie wpłacić sześć składek.

- Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego spowoduje, że przedsiębiorcy będą musieli mieć pieniądze na bieżące opłacanie składek - mówi Henryk Jarnota.

Nieopłacone w terminie składki chorobowe będą podlegały przymusowej egzekucji. Dyrektor oddziału ZUS prowadzi egzekucję administracyjną najczęściej z rachunku bankowego dłużnika. ZUS składa do banku wniosek o zajęciu środków finansowych znajdujących się na koncie firmy. Może też prowadzić egzekucję z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej czy wierzytelności pieniężnych.

- Dyrektor ma jeszcze możliwość dokonania zabezpieczenia na majątku dłużnika w postaci ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości lub zastawu - mówi Agata Wiśniewska, dyrektor departamentu realizacji dochodów w centrali ZUS.

43,86 zł składki chorobowej miesięcznie wpłaca do ZUS prowadzący działalność