Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrefunduje przedsiębiorcy 60 proc. wynagrodzenia i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego, niepełnosprawnego pracownika, dotychczas zarejestrowanego jako bezrobotny. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne. Warunkiem uzyskania takiej pomocy będzie jednak zobowiązanie się pracodawcy do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez co najmniej 12 miesięcy. Obecnie pracodawcy, którzy zatrudniają niepełnosprawnych, też mogą starać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń, ale muszą przyjąć do pracy odpowiednią liczbę takich osób (np. muszą oni stanowić 6 proc. całej załogi zakładu). Pomoc przyznawana na nowych zasadach przysługiwać ma za zatrudnienie choćby jednego niepełnosprawnego, ale będzie można ją otrzymywać tylko przez pierwszy rok pracy takiej osoby.
Aby otrzymać zwrot wynagrodzenia i składek na ZUS, pracodawca będzie musiał złożyć wniosek do starosty. Sprawdzi on m.in. kondycję finansową pracodawcy (która musi uprawdopodobnić możliwość zatrudnienia pracownika przez co najmniej 12 miesięcy), potrzeby lokalnego rynku pracy i liczbę zarejestrowanych w urzędzie pracy bezrobotnych niepełnosprawnych. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pracodawca przystąpi do negocjacji warunków umowy o refundację, która musi być podpisana w ciągu siedmiu dni od zakończenia negocjacji.
W umowie starosta zobowiąże się do przekazywania pracodawcy wynegocjowanej kwoty refundacji i kontroli sposobu jej wykorzystania, a pracodawca m.in. do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja (w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy) i przedstawienia kopii listy płac oraz dowodu wpłat składek na ZUS. Refundacja zostanie wpłacona na rachunek bankowy przedsiębiorcy nie wcześniej niż w terminie 14 dni od przekazania wymienionych dokumentów.
ŁUKASZ GUZA