ZMIANA PRAWA - Do udzielania tzw. wiążących interpretacji zostaną zobowiązane ZUS i NFZ. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają jednoznaczne informacje dotyczące ich obowiązków i praw.
Przedsiębiorcy będą mogli złożyć do ZUS lub NFZ wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek. Przewiduje to ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.
- Taka regulacja ułatwi firmom rozwiązanie licznych wątpliwości przy interpretowaniu przepisów - mówi Józef Francuz, prowadzący przedsiębiorstwo PHUR Remus w Bielsku-Białej.
Dodaje, że wyeliminuje ono sytuację, w której pracownicy ZUS i NFZ udzielają sprzecznych informacji dotyczących obowiązków i praw firmy.
- Mimo że zmiany do ustawy wejdą w życie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia, to ZUS już teraz jest przygotowany na przyjęcie tych obowiązków - mówi Mikołaj Skorupski, rzecznik prasowy ZUS.
Wyjaśnia, że pracownicy na co dzień zajmują się interpretacją przepisów. Takiego samego zdania jest Andrzej Troszyński z biura prasowego NFZ. Zarówno ZUS i NFZ nie przewidują zwiększenia zatrudnienia w związku z nowymi obowiązkami.
- Interpretacje sprawdziły się w przypadku interpretacji podatkowych - twierdzi Jan Lic z Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Dodaje, że jedyną trudnością dla firm może być brak wskazania właściwego organu do złożenia wniosku. Przedsiębiorca będzie go składał do oddziału ZUS lub NFZ, właściwego dla siedziby firmy. Interpretacje będą wydawane przez prezesa ZUS i prezesa NFZ.
Składając wniosek o wydanie interpretacji przedsiębiorca powinien m.in. przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Pracownik NFZ lub ZUS przyjmujący wniosek od przedsiębiorcy nie może jednak odmówić jego przyjęcia ze względu na niekompletność. Instytucje te będą jednak wzywać do jego uzupełnienia, co wydłuży czas oczekiwania na odpowiedź. Złożenie wniosku ma kosztować 40 zł. Pisemna interpretacja wydawana będzie w ciągu 30 dni. Jeśli po tym czasie ZUS lub NFZ jej nie wyda, przedsiębiorca będzie mógł przyjąć, że w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin jej wydania, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość jego stanowiska. Przedsiębiorca nie musi postąpić zgodnie z interpretacją, ale wtedy ponosi ryzyko narażenia się na poniesienie sankcji finansowych i karnych.