Rodzice zastępczy spokrewnieni z dzieckiem niepełnosprawnym będą mieć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
ORZECZENIE
Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że art. 17 ust. 1 i 5 pkt 2 lit. b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) jest niezgodny z konstytucją. Zgodnie z nim świadczenie pielęgnacyjne (420 zł miesięcznie) może otrzymać matka lub ojciec opiekujący się dzieckiem, które ma orzeczoną niepełnosprawność łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki. Świadczenie może zostać przyznane, pod warunkiem że osoby uprawnione nie podjęły pracy lub zrezygnowały z niej, aby opiekować się dzieckiem. Nie przysługuje ono, jeśli dziecko niepełnosprawne wymagające opieki zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.
Wątpliwości dotyczące tych przepisów miał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Sprawa gdańska dotyczyła zastępczej rodziny spokrewnionej (dziadek i babcia) sprawującej opiekę nad trojgiem wnucząt, z których jedno było niepełnosprawne. Jerzy L. (dziadek) na podstawie uchylonego przepisu ustawy o pomocy społecznej otrzymywał zasiłek stały, zamieniony następnie ustawą o świadczeniach rodzinnych na świadczenie pielęgnacyjne, które otrzymywał do 31 sierpnia 2005 r. Ośrodek pomocy społecznej, a następnie samorządowe kolegium odwoławcze odmówiły mu prawa do dalszego otrzymywania świadczenia. Zdaniem sądu przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego tylko rodzicom biologicznym lub przysposabiającym dyskryminuje rodziców zastępczych spokrewnionych.
Trybunał podzielił pogląd sądu. Jego zdaniem sytuacja prawna rodziny naturalnej i zastępczej spokrewnionej jest taka sama.
- Obie sprawują opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, nie podejmują pracy zarobkowej i rodzina ma niskie dochody - powiedział Mirosław Granat, sędzia sprawozdawca.
Dodaje, że przepis odmawiający prawa do świadczenia jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości.
Sygn. akt P 41/07