Projekt ustawy o równym traktowaniu oraz zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich w kampanie antydyskryminacyjne - to niektóre tematy wtorkowego spotkania RPO z organizacjami zajmującymi się ochroną praw homoseksualistów.

Jednym z postulatów organizacji homoseksualnych było, by w przygotowywanej przez rząd ustawie o równym traktowaniu znalazły się m.in. "zapisy na temat mowy nienawiści oraz utworzenia niezależnego urzędu zajmującego się problemami dyskryminacji ze względu na odmienną orientację seksualną" - postulował prezes Kampanii Przeciwko Homofobii Robert Biedroń.

"My to dokładnie zanalizujemy i zobaczymy w czym możemy państwa poprzeć. Nie mogę powiedzieć, że poprę państwa we wszystkim" - mówił Rzecznik Janusz Kochanowski. Zapowiedział, że w najbliższych dniach postara się zorganizować spotkanie w tej sprawie z udziałem minister pracy Jolanty Fedak i pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania Elżbiety Radziszewskiej.

Sama Radziszewska powiedziała na spotkaniu, że analizowała wstępnie postulaty środowisk homoseksualnych, a na razie może powiedzieć jedynie, że nie wszystkie podziela.

Ustawa o równym traktowaniu w najbliższym czasie ma trafić pod obrady Rady Ministrów

Ustawa o równym traktowaniu w najbliższym czasie ma trafić pod obrady Rady Ministrów. Prace nad projektem trwają już ponad dwa lata i są konieczne ze względu na wymogi prawa unijnego. Do tej pory nie było bowiem w Polsce regulacji prawnych, które zakazywałyby dyskryminacji jednych obywateli względem innych, m.in. ze względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne, wyznanie, orientację seksualną itp.

Robert Biedroń zaproponował by pod patronatem Rzecznika zorganizować np. "szczyt równości". Propozycję spodobała się m.in. Radziszewskiej. Zaznaczyła, że przedyskutuje pomysł spotkania "na temat różnych form dyskryminacji, w tym również dyskryminacji homoseksulistów" z Rzecznikiem.

Środowisko osób homoseksualnych, reprezentowane przez Kampanię Przeciwko Homofobii, Fundację Równości, Stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz Fundację Kultura dla Tolerancji zgłosiło także postulat, by RPO aktywniej uczestniczył w kampaniach antydyskryminacyjnych bądź też obejmował je swoim patronatem.

Podczas wtorkowego spotkania również po raz kolejny zaprotestowali przeciwko wypowiedziom wicemarszałka Stefana Niesiołowskiego, które ich zdaniem godzą w dobre imię organizacji działających na rzecz praw osób homoseksualnych.

Chodzi o wypowiedź wicemarszałka z listopada 2007 o tym, że "środowiska homoseksualne, które domagają się tolerancji, same słyną z nietolerancji dla innych i agresywnego zachowania".

RPO już drugi raz zobowiązał się, że zainterweniuje w tej sprawie, tym razem u Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, ponieważ Niesiołowski nie zajął do tej pory stanowiska w wobec kierowanych skarg.

RPO zaprezentował także raport przygotowany przez Agencję Praw Podstawowych dotyczący przejawów dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce przygotowanego według danych organizacji reprezentujących środowiska homoseksualne.

Z raportu wynika m.in., że największymi problemami jest przemoc fizyczna, gorsze traktowanie na rynku pracy i w służbie zdrowia oraz przemoc fizyczna. Według raportu w ciągu ostatnich dwóch lat 17,6 procent badanych zaznało jakiejś formy przemocy fizycznej.