Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansuje prowadzącym zakłady aktywności zawodowej koszt wymiany zamortyzowanych urządzeń, maszyn oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej - wynika z projektu nowego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Za wymianę wszystkich maszyn i urządzeń PFRON zapłaci wtedy, gdy pracodawca zmieniać będzie profil działalności ZAZ. W razie sprzedaży zamortyzowanych urządzeń, nabytych ze środków Funduszu (lub tych zbytych ze względu na zmianę profilu działalności firmy), prowadzący ZAZ będzie musiał przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki na zakup nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia dalszej działalności.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, ze środków Funduszu będzie można również pokryć wszelkie inne koszty działalności zakładu, jeśli są one niezbędne do jego właściwej obsługi i realizacji jego podstawowego celu - rehabilitacji osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Z kolei do kosztów działalności gospodarczej, które mogą być finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług ZAZ Ministerstwo Pracy chce dołączyć m.in. wartość premii i nagród wypłacanych niepełnosprawnym pracownikom (do wysokości 30 proc. wynagrodzenia). Obecnie z dochodów własnych ZAZ-y mogą pokrywać tylko koszty wynagrodzeń niepełnosprawnych oraz opłat np. za materiały niezbędne do produkcji.

Zmienią się także zasady finansowania działalności ZAZ z zakładowego funduszu aktywności. Resort pracy proponuje, aby ze środków tego Funduszu pracodawca mógł finansować nie tylko np. przygotowanie pracownika niepełnosprawnego do pracy poza zakładem, ale także jego szkolenie, dokształcanie i przekwalifikowanie zawodowe.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl