Osoby zwolnione z pracy mogą zarejestrować się w urzędzie pracy i starać się o zasiłek dla bezrobotnych, a okres jego pobierania wykorzystać do zdobycia nowych czy podwyższenia posiadanych już kwalifikacji. Tracący pracę, którym brakuje niewiele lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, mogą wystąpić o świadczenie przedemerytalne. Natomiast mający problemy ze zdrowiem mogą ubiegać się w ZUS o rentę.
Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych
Ważnym świadczeniem przewidzianym dla osób zwolnionych z pracy jest zasiłek dla bezrobotnych. Aby go uzyskać, należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy.
Prawo do zasiłku zależy jednak od tego, czy osoba tracąca pracę uzyska status bezrobotnego.
Status ten może uzyskać osoba:
● niezatrudniona (na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą) i niewykonująca innej pracy zarobkowej (np. na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o dzieło),
● zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a jeżeli jest osobą niepełnosprawną, to co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy,
● nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych albo szkoły wyższej w formie studiów niestacjonarnych, jeżeli:
● ukończyła 18 lat,
● nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,
● nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
● po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu pozarolniczej działalności nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
● nie jest właścicielem ani posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek albo domownik w gospodarstwie rolnym o takiej powierzchni,
● nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej (chyba że taki dochód nie przekracza przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez prezesa GUS) lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek albo domownik w takim gospodarstwie,
● nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
● nie jest osobą tymczasowo aresztowaną ani nie odbywa kary pozbawienia wolności,
● nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych),
● nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego,
● nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, a także
● nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego przyznanego przez pracodawcę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

Warunki przyznania świadczenia przedemerytalnego / DGP