Zmiana prawa Firmy, których dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, będą mogły ubiegać się o pomoc społeczną.

Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Senatu odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która ułatwi przedsiębiorcom korzystanie z tej formy pomocy państwa. Zgodnie z nowelą, za dochód osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które starają się o świadczenia z pomocy społecznej, będzie uznawana również kwota niższa od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Dotychczasowe przepisy uznawały za dochód warunkujący otrzymanie przez przedsiębiorców świadczeń z pomocy społecznej zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli dana działalność nie wymaga opłacania składek - kwotę najniższej podstawy wymiaru składek. Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Oznacza to, że przedsiębiorcy ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej nie mogą zadeklarować niższej kwoty dochodu niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nawet jeśli ich dochód był faktycznie niższy.

W wyroku z 3 października 2006 r. (sygn. akt K 30/05). Trybunał Konstytucyjny uznał takie rozwiązanie za niezgodne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa oraz zasadami polityki społecznej państwa. W opinii TK sposób ustalania dochodu przewidziany w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) jest oderwany od faktycznej sytuacji osoby starającej się o takie wsparcie.

Jeśli projekt nowelizacji wejdzie w życie, za dochód warunkujący uzyskanie przez przedsiębiorców świadczeń z pomocy społecznej będzie uznawana zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli dana działalność nie wymaga opłacania składek - kwota zadeklarowana w oświadczeniu sporządzonym przez tę osobę. Oznacza to, że przedsiębiorcy, starając się o świadczenie z pomocy społecznej, będą mogli deklarować kwotę faktycznie uzyskanego dochodu.

- Nie korzystam z pomocy społecznej, ale dla małych przedsiębiorców ważne jest chyba, że nie pozbawia się ich prawa od takiego wsparcia tylko dlatego, że założyli własne firmy - mówi Piotr Nosal z krakowskiej firmy Alpena.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl