Nie

Prawo do renty zostanie utrzymane, nie traci pan bowiem statusu studenta, biorąc urlop dziekański na wyższej uczelni.

Prawo do renty rodzinnej dla dziecka po ukończeniu 16 roku życia przysługuje, jeżeli się uczy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Nie ma znaczenia forma pobierania tej nauki (studia dzienne, zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne czy korespondencyjne). Urlop dziekański jest w tym przypadku traktowany jako przerwa w nauce, a nie zakończenie nauki.

Jeżeli zrezygnowałby pan z nauki na Politechnice w trakcie trwania roku akademickiego i podjął naukę dopiero w nowym roku akademickim, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali, że za okres przerwy (tj. od miesiąca, w którym nie jest pan już studentem, do miesiąca poprzedzającego miesiąc nabycia statusu studenta) nie miał pan prawa do renty rodzinnej i jeżeli w tych miesiącach będzie wypłacana - zażąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 68 i art. 134 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).