Nie

Okres pobierania zasiłku chorobowego jest okresem przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Płatnik musi złożyć raport ZUS RSA.

Jeżeli pracownik przez cały miesiąc był chory i za ten okres będzie mu wypłacany zasiłek chorobowy, pracodawca powinien złożyć za niego raport miesięczny ZUS RSA o okresie przerwy w opłacaniu składek oraz o wypłaconych świadczeniach, gdzie wykaże okres od 1 do 31 października, kod świadczenia przerwy (313 w przypadku zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego), liczbę dni zasiłkowych (31) oraz wypłaconą kwotę zasiłku.

Jeżeli przerwa w opłacaniu składek wykazana w raporcie świadczeniowym ZUS RSA dotyczy całego miesiąca rozliczeniowego, za który płatnik składa komplet dokumentów rozliczeniowych i pracownikowi w tym miesiącu nie wypłacono wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia, płatnik składa za tego pracownika wyłącznie raport ZUS RSA. Nie składa natomiast zerowego raportu składkowego ZUS RCA. Raport zerowy (za październik) należałoby złożyć tylko wówczas, gdy pracodawca w raporcie ZUS RSA wykazywałby okres zasiłkowy z miesiąca wcześniejszego, a pracownik choć jeden dzień w październiku podlegał ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu ze stosunku pracy, jednak nie otrzymał za ten okres żadnego wynagrodzenia.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

■  Art. 81 ust. 1, ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).