Za uchwaleniem noweli, rozszerzającej m.in. grupę osób, które będą mogły korzystać z Funduszu Alimentacyjnego, opowiedziało się 402 posłów, nie było głosów przeciwnych, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

Nowelizacja wprowadza poprawki do regulacji z września 2007 r. przywracającej m.in. Fundusz Alimentacyjny. Zgodnie z nią, alimenty będzie można egzekwować także od osób zatrudnionych na umowę o dzieło lub kontrakty menedżerskie.

Świadczenia alimentacyjne będą też przyznawane cudzoziemcom

Pod warunkiem jednak, że wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z umów dwustronnych, jeżeli osoby te mają status uchodźcy, zezwolenie na osiedlenie się lub pobyt na terenie Polski.

Regulacja doprecyzowuje również, że o taką pomoc mogą się ubiegać wyłącznie ci, którzy mają alimenty przyznane wyrokiem sądu (albo ugodą sądową), ale ich nie dostają. Równocześnie jednak, świadczenia te będą się należeć w sytuacjach, gdy rodzic dziecka zawrze kolejne małżeństwo lub będzie żył w konkubinacie.

Zgodnie z projektem alimenty nie będą się jednak należały dziecku, które zostało oddane do rodziny zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. jest w pogotowiu opiekuńczym czy domu dziecka) oraz temu, które ożeniło się lub wyszło za mąż czy też jest pełnoletnie i ma własne dziecko.

Planowana nowelizacja określa też, że przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych będzie zadaniem zleconym gminie w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Fundusz Alimentacyjny, z którego korzystało ok. 530 tys. osób, został zlikwidowany 1 maja 2004 r.

Fundusz zlikwidowano wraz z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wywołało to wiele protestów kobiet i doprowadziło do skierowania jeszcze w 2004 roku do Sejmu obywatelskiego projektu ustawy przywracającej Fundusz. Obecna ustawa stanowi połączenie projektu obywatelskiego z 2004 roku i poselskiego z 2007 roku.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 2004 roku wprowadziła dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci, niższy niż świadczenia z Funduszu. Natomiast w 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o dłużnikach alimentacyjnych; wprowadzając dla osób, które mają zasądzone alimenty - zamiast dodatku, zaliczkę alimentacyjną.

Obecnie zaliczka alimentacyjna wypłacana jest w przypadku bezskutecznej egzekucji zasądzonych alimentów (gdy dochód na osobę nie przekracza 583 zł na osobę) i wynosi 170 zł na dziecko (w rodzinie z dwojgiem dzieci), w rodzinach z trojgiem i więcej dzieci nie może przekroczyć 120 zł na dziecko.

Ustawa, która wejdzie w życie w październiku zakłada, że alimenty z Funduszu będą wypłacane do wysokości 500 zł osobom, których dochód w rodzinie nie przekracza 725 zł.