Zmiana prawa Pracodawca będzie mógł domagać się, żeby kontroler z PFRON nie prowadził u niego kontroli, jeśli był wcześniej jego pracownikiem lub toczy się wobec niego postępowanie karne.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie mógł monitorować refundację składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzenia kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do niej na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z projektem kontrola będzie mogła mieć charakter kompleksowy, problemowy, sprawdzający lub doraźny. Kontrolerzy będą mogli więc sprawdzać na przykład, czy pracodawca wykonał zalecenia po poprzedniej kontroli lub czy w firmie dochodzi do nieprawidłowości zgłaszanych w skardze, wniosku czy doniesieniu prasowym. Nowe przepisy dadzą też pracodawcy możliwość domagania się wyłączenia z kontroli danego kontrolera. Stanie się tak, jeśli okaże się, że wszczęto wobec niego postępowanie karne (za przestępstwo ścigane z urzędu), w ciągu dwóch lat przed otrzymaniem upoważnienia do kontroli był pracownikiem lub przedstawicielem kontrolowanego pracodawcy albo występują przyczyny mogące wpłynąć na jego bezstronność.

Kontrola prowadzona na podstawie ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych będzie mogła być przeprowadzona w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub w miejscu prowadzenia przez niego działalności. Na siedem dni przed jej rozpoczęciem organ upoważniony (np. PFRON) musi poinformować na piśmie pracodawcę o miejscu, terminie i zakresie kontroli. Czynności kontrolerów będą obejmować m.in. badanie dokumentów, programów informatycznych, żądaniu i przyjmowaniu zeznań oraz wyjaśnień.

Wyniki kontroli muszą być przedstawione pracodawcy w protokole pokontrolnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub naruszeń prawa organ upoważniony do kontroli w ciągu 30 dni od sporządzenia protokołu przedstawi pracodawcy wystąpienie pokontrolne. Zawiera ono m.in. uwagi i zalecenia dotyczące usunięcia wykazanych nieprawidłowości.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl